Verejné obstarávanie

§ 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zoznam zákaziek s nízkymi hodnotami s vyššími ako 1000 €

Zoznam zákaziek

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu: Rekonštrukcia budovy SNM Múzea Martina Benku (PDF, 51,4 kB)

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Nitre (PDF, 693,5 kB)

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Poprade (PDF, 162,5 kB)

Preklad knihy z nemeckého jazyka do slovenského jazyka (PDF, 2,2 MB)

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov kurzu Kurátorské štúdiá II., k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v Levoči

Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Nitre

(PDF, 84,0 kB)Poskytnutie stravovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Nitre

(PDF, 122,7 kB)

 

Poskytnutie ubytovacích služieb k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Trnave

(PDF, 122,6 kB) 

Zabezpečenie ubytovania a dopravy počas 2 zahraničných exkurzií v ČR a Rakúsku

(PDF, 131,2 kB) 

Výzva na predkladanie ponúk na grafické práce pre 5 publikácií pre národný projekt M3G

(PDF, 121,7 kB)Výzva na predkladanie ponúk na tlač 5 publikácií pre národný projekt M3G

(PDF, 121,8 kB) 

Výzva na predkladanie ponúk na zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb počas školenia vo Zvolene (PDF, 125,2 kB)

Výzva na predkladanie ponúk na vzdelávanie v oblasti marketingu múzeí (PDF, 108,1 kB)

Výzva na predkladanie ponúk na vzdelávanie v oblasti PR a komunikácie múzeí

Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas školení v Banskej Bystrici (PDF, 148,1 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stravovania počas školení v Martine (PDF, 130,9 kB)
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie ubytovnia počas školení v Martine (PDF, 139,9 kB)

Poskytovanie strážnej služby - Hrad Červený Kameň
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. (PDF, 2,0 MB)

Obnova objektu Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre
Výzva na predkladanie ponúk k výberu zhotoviteľa prác - postupom podprahovej zákazky (PDF, 127,2 kB)

Poskytnutie služieb externého projektového manažmentu pre vybrané investičné akcie  
Výzva na predkladanie ponúk (DOC, 164,9 kB)
Súťažné podklady
(DOC, 187,9 kB)