Vydavateľstvo

SNM vyvíja pestrú edičnú činnosť, ktorá má za cieľ sprostredkovať verejnosti úlohy a poslanie múzea pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva. Preto dvakrát ročne vydáva obsiahly programový bulletin, vydáva tiež dva odborné časopisy – štvrťročníky Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo a MÚZEUM.

Dlhoročnú tradíciu majú aj edičné tituly jednotlivých špecializovaných múzeí SNM, ktoré uverejňujú výsledky vedeckovýskumnej činnosti odborných pracovníkov v Zborníkoch SNM. Vydávajú ich jednotlivé špecializované múzeá SNM, bližšie informácie sú na stránkach jednotlivých múzeí pod heslom Publikácie. K významným výstavným projektom SNM vydáva aj rozličné odborné katalógy, na prácu s detskými návštevníkmi slúžia detskí sprievodcovia expozíciami a výstavami, pracovné listy a podobne.