Vydavateľstvo


SNM vyvíja pestrú edičnú činnosť, ktorá má za cieľ sprostredkovať verejnosti úlohy a poslanie múzea pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva. Vydáva tiež dva odborné časopisy – štvrťročníky Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a vlastný časopis MÚZEUM.

Dlhoročnú tradíciu majú aj edičné tituly jednotlivých špecializovaných múzeí SNM, ktoré uverejňujú výsledky vedeckovýskumnej činnosti odborných pracovníkov v Zborníkoch SNM. Edícia Slovenského národného múzea MUSEION je zameraná na vydávanie monografických diel zo základných oblastí vedeckovýskumnej činnosti SNM, s dôrazom na historické, prírodovedné, etnografické, umenovedné a národno-kultúrne témy.

SNM vydáva tiež monografie, odborné katalógy k významným výstavným projektom SNM, metodické materiály z oblasti odborných múzejných činností vrátane múzejnej pedagogiky a rôzne druhy drobných tlačí. 
Publikácie múzeí SNM