Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2011

Pamiatky a múzeá – výročné ceny za rok 2011

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty prvý raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia prevezmú laureáti osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 v Slovenskej republike v Redute v Bratislave 14. septembra 2012.

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2011 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:

OBJAV – NÁLEZ - Petrovi Koreňovi, Martinovi Mikulášovi, Martinovi Bónovi, Barbore Matákovej a KPÚ Trenčín za nález stredovekých omietok a nástenných malieb v Kostole Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi, časť Sádok s prihliadnutím na nominácie v kategóriách Reštaurovanie a Menšia publikácia

AKVIZÍCIA - Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy Bratislava, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Bratislavskému okrášľovaciemu spolku a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za záchranu lokomotívy GANZ Eg 6 z roku 1913, tzv. Viedenskej električky

EXPOZÍCIA - Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, Jozefovi Tomagovi, Slovenskej národnej galérii, Júliusovi Rybákovi a Jurajovi Matákovi za expozíciu sakrálneho umenia Múzeum Ladislava Mattyasovszkého v kláštore františkánov v Liptovskom Mikuláši-Okoličnom

VÝSTAVA - Slovenskej národnej galérii, Aurelovi Hrabušickému, Kataríne Bajcurovej, Petre Hanákovej, Dagmar Poláčkovej a Mariji Havran za výstavu Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949)

PUBLIKÁCIA - Matúšovi Dullovi, Vydavateľstvu Slovart, spol. s r. o. a Braňovi Gajdošovi za publikáciu Architekt Emil Belluš

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ - Vydavateľstvu KT, spol. s r. o., SNM-Múzeu Červený Kameň, Danielovi Hupkovi, Ivane Janáčkovej a Jozefovi Tihányimu za publikáciu Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848 – 1948

OBNOVA - Mestu Skalica, KPÚ Trnava, Daniele Zacharovej, Jozefovi Zambojovi, Jánovi Franzovi, Pavlovi Čambálovi a Milanovi Flajžíkovi za celkovú obnovu bývalého jezuitského kostola v Skalici a Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ a Železniciam Slovenskej republiky, Výskumnému a vývojovému ústavu železníc, Múzejno-dokumentačnému centru za obnovu a sprevádzkovanie parného rušňa 555.3008 z roku 1943

REŠTAUROVANIE - Jánovi Sikoriakovi a študentom Katedry reštaurovania VŠVU Bratislava, Jozefovi Lenhartovi a Major Palace, spol. s r. o., Art Hotel Kaštieľ za reštaurovanie grafického kabinetu a barokových nástenných malieb kaštieľa v Tomášove

AKCIA – PODUJATIE - Ľubomírovi Chobotovi a Združeniu na záchranu Lietavského hradu, Alešovi Hoferekovi, Michalovi Šimkovicovi, Vladimírovi Kohútovi, Máriovi Bielichovi (AÚ SAV), Petrovi Bednárovi (AÚ SAV) a Jurajovi Kiliánovi za komplexné aktivity pri záchrane Lietavského hradu s prihliadnutím na nominácie v kategóriách Objav – nález, Obnova a Film – multimediálne dielo

FILM – MULTIMEDIÁLNE DIELO - Cena nebola udelená.

Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 v Slovenskej republike nájdete na stránkach Združenia historických miest a obcí:  www.zhmao.sk.

Výročným cenám revue Pamiatky a múzeá za rok 2011 je venované číslo 3/2012, ktoré vyšlo koncom júla 2012.