Vzdelávacie programy


Ponuka pre materské školy

Rok vo zvykoch - regionálna výchova
Cyklus vzdelávacích programov zložený z tvorivých dielní a veselého rozprávania na tému tradičnej ľudovej kultúry. Program sa týka týchto tém: Ondrej a ondrejské zvyky, Lucia, Modrotlač, Odev v minulosti, Veľká noc, Hrnčiarstvo, Letné práce.

dĺžka programu: 60 – 90 min.
optimálny počet v skupine: 20-25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 0

Spätnú väzbu na tento vzdelávací program môžete nájsť tu.


Ponuka pre základné školy

Rok vo zvykoch - regionálna výchova
Cyklus vzdelávacích programov zložený z tvorivých dielní a veselého rozprávania na tému tradičnej ľudovej kultúry. Program sa týka týchto tém: Ondrej a ondrejské zvyky, Lucia, Modrotlač, Odev v minulosti, Veľká noc, Hrnčiarstvo, Letné práce.

dĺžka programu: 60 – 90 min.
optimálny počet v skupine: 20-25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 1: Príroda a spoločnosť (Vlastiveda), Umenie a kultúra (Výtvarná výchova), Človek a svet práce (Pracovné vyučovanie), Zdravie a pohyb (telesná výchova),
Prierezové témy: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra; Osobnostný a sociálny rozvoj

Čo je múzeum?
Cieľom programu spojeného s tvorivou dielňou je predstaviť detskému návštevníkovi múzeum ako zaujímavú inštitúciu – priblížiť mu, čo sa skrýva pod týmto slovom, aké má múzeum poslanie, ako funguje a kto v ňom pracuje. V rámci programu sa deti zároveň oboznámia s vednými odbormi a profesiami, ktoré sú v múzeu zastúpené a ktoré sa podieľajú na jeho činnosti.

dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet v skupine: 25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet):

ISCED 1: Príroda a spoločnosť (Vlastiveda)
ISCED 2: Človek a spoločnosť (Dejepis)
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

Od črpáka k bryndzi
Program s prvkami objektového učenia oboznámi účastníkov s valašskou kolonizáciou a jej dôsledkami na kultúrny vývoj Slovenska. Okrem historických súvislostí spoznajú v širších kontextoch kultúrne dôsledky valašskej kolonizácie a ich miesto v našej dnešnej kultúre a spoločnosti.

dĺžka programu: 60 min.
optimálny počet v skupine: 25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 2: Človek a spoločnosť (Dejepis, Zemepis, Občianska náuka), Človek a svet práce (Technika), Umenie a kultúra (Výtvarná výchova)
Prierezové témy: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Osobnostný a sociálny rozvoj

„Z učňa majstrom za hodinu": Symbol drotárskeho remesla
Cieľom programu je prostredníctvom objektového učenia priblížiť žiakom formou voľného rozhovoru v širšom kontexte drotárstvo, jeho vznik a vývoj až po súčasné uplatnenie.

Dĺžka programu: 45 – 60 minút
Optimálny počet v skupine: max. 30
Prepojenie so ŠVP:

Prierezové témy: Regionálna výchova, tradičná ľudová kultúra a remeslá, Osobnostný a sociálny rozvoj

„Z učňa majstrom za hodinu": Drotárstvo
Cieľom programu je bližšie spoznanie drotárskeho remesla prostredníctvom voľného rozhovoru a zároveň aj priameho kontaktu s konkrétnym materiálom – drôtom. Žiaci majú príležitosť využiť a rozvinúť vlastnú kreativitu.

Dĺžka programu: 60 – 90 minút
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Optimálny počet v skupine:  10  15 osôb (spolu s pedagógom)
Prepojenie so ŠVP:  Prierezové témy: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra a remeslá, Osobnostný a sociálny rozvoj

  

Ponuka pre stredné školy

Bádanie v múzeu
Výsledkom projektu Bádanie v múzeu je komplexný vzdelávací program, ktorý sa skladá z piatich samostatných vzdelávacích programov nadväzujúcich na učebné osnovy dejepisu stredných škôl. Učiteľ a študenti môžu počas jednej návštevy múzea absolvovať vždy jednu zo stanovených tém. K jednotlivým témam programov sú pre učiteľov pripravené metodické materiály pomocou ktorých budú môcť svojich študentov zorientovať v téme ešte pred návštevou múzea, a tiež materiály, ktoré im pomôžu návštevu po návrate z múzea spätne vyhodnotiť a zosumarizovať nové poznatky. Priamo v múzeu pracujú študenti formou samostatného výskumu pomocou pracovného listu, analýzy zbierkových predmetov a interpretácie historických prameňov. Svoje zistenia a názory následne prezentujú spolužiakom.

dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet v skupine: 24
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 3: Človek sa spoločnosť (Dejepis a Občianska náuka), Umenie a kultúra 
Prierezové témy: Tvorba projektu a prezentačné schopnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj

Slovania a Veľká Morava
Ako videli stredovekí cestovatelia a obchodníci Slovanov? Čím sa živili Slovania v čase Veľkej Moravy? Kde sídlili? Akých bohov vyznávali? Prečo bolo potrebné, aby prijali kresťanstvo? Prečo potrebovali vlastné písmo? Sú niektoré z myšlienok Cyrila aktuálne aj dnes? Toto sú základné témy, ktoré riešia študenti počas programu. Po absolvovaní programu si majú uvedomiť, čo všetko je súčasťou našej kultúry a uchovalo sa nám ešte z čias starých Slovanov.

Feudalizmus – stredoveké zriadenie
Čo to znamenalo byť počas feudalizmu slobodným človekom? Aké práva mali šľachtici? Aké vrstvy spoločnosti poznal feudalizmus? Aké to bolo, byť poddaným v minulosti? Program má ambíciu predstaviť základné tri vrstvy spoločnosti v stredoveku a to aj s ich povinnosťami a právami.

Cirkev v stredoveku
Akú funkciu zohrávalo kresťanstvo v stredoveku? Ako dosiahlo pozíciu nielen náboženskej, ale aj mravnej a právnej autority? Ako sa táto jeho autorita prejavovala v živote bežných ľudí? Aký mala dosah na vytváranie takých javov ako je ideál krásy? V programe sa študenti skôr dozvedia viac o postavení kresťanstva v stredoveku ako o politických dejinách. Program je vysvetlením časti učiva, na ktorú nie je čas v škole.

Stredoveké mestá
Kde a ako mohlo v stredoveku vzniknúť mesto? Aké práva mali mešťania? Čo to vlastne znamenalo v stredoveku byť mešťanom? Kto mohol súdiť v meste? Čo bolo hospodárskym základom miest? Aké bolo spolužitie etník v meste?

Etnicita v stredovekom Uhorsku
Čo sa stalo so Slovanmi po zániku Veľkej Moravy? Ako riešil situáciu Belo IV. po vpáde Tatárov? Odkiaľ boli pozývaní hostia, ktorí osídľovali Uhorsko? Aké hospodárske organizácie priniesli so sebou? Kto mohol z poddaných v minulosti nosiť zbrane? Akú úlohu hrá v multietnickom prostredí jazyk?


Od črpáka k bryndzi
Program s prvkami objektového učenia oboznámi účastníkov s valašskou kolonizáciou a jej  dôsledkami na kultúrny vývoj Slovenska. Okrem historických súvislostí spoznajú v širších kontextoch kultúrne dôsledky valašskej kolonizácie a ich miesto v našej dnešnej kultúre a spoločnosti.

dĺžka programu: 60 min.
optimálny počet v skupine: 25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 3: Človek sa spoločnosť (Dejepis a Občianska náuka), Umenie a kultúra,
Prierezové témy: Tvorba projektu a prezentačné schopnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj