Vzdelávacie programy

Múzeum Andreja Kmeťa

Vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny


Programy sú len pre skupiny objednané vopred aspoň 5 pracovných dní na e-mail: andrej.bendik@snm.sk alebo na tel č.: +421/43/245 51 11


Ponuka pre materské školy

Kde môžem bývať?

Zvieratá turčianskych lesov, lúk a vôd, život v prírodných biotopoch Turca. Prehliadka expozície s prvkami hry, ktorá je pre deti prirodzeným odrazom skutočnosti. Hra ako prostriedok rozvíjajúci kognitívne a učebné kompetencie a psychomotorické schopnosti.
Prehliadka pre materské školy a I. stupeň ZŠ

Dĺžka programu: 45 - 60 minút
Optimálny počet detí/žiakov: 20-25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 0 - tematický okruh Príroda, Ja som

 

Ponuka pre základné školy

I. stupeň

Kde môžem bývať?

Zvieratá turčianskych lesov, lúk a vôd, život v prírodných biotopoch Turca. Prehliadka expozície s prvkami hry, ktorá je pre nich prirodzeným odrazom skutočnosti. Hra ako prostriedok rozvíjajúci kognitívne a učebné kompetencie a psychomotorické schopnosti.
Prehliadka pre materské školy a I. stupeň ZŠ

Dĺžka programu: 45 - 60 minút
Optimálny počet detí/žiakov:  20-25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 1 – vzdelávacia oblasť Človek a príroda (Prvouka, Prírodoveda), prierezová téma Enviromentálna výchova

 

II. stupeň

Teraz rozprávam ja
Program rovesníckeho sprevádzania v múzeu formou žiaci žiakom. Cieľom je učenie formou zážitkovej pedagogiky a aktívny prístup k nadobúdaniu vedomostí prostredníctvom vlastnej formulácie lektorského slova pred triednym kolektívom. Vedľajšou, no nemenej podstatnou ambíciou programu je rozvoj komunikačných a prezentačných schopností žiakov a študentov a príprava na ich prípadné ďalšie štúdium.

Dĺžka programu: ---
Optimálny počet žiakov: 20
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 2 – vzdelávacia oblasť Človek a príroda (Prírodopis), Jazyk a komunikácia (Slovenský jazyk), Človek a svet práce,
prierezová téma Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ponuka pre stredné školy

Teraz rozprávam ja
Program rovesníckeho sprevádzania v múzeu formou žiaci žiakom. Cieľom je učenie formou zážitkovej pedagogiky a aktívny prístup k nadobúdaniu vedomostí prostredníctvom vlastnej formulácie lektorského slova pred triednym kolektívom. Vedľajšou, no nemenej podstatnou ambíciou programu je rozvoj komunikačných a prezentačných schopností žiakov a študentov a príprava na ich prípadné ďalšie štúdium.

Dĺžka programu: ---
Optimálny počet žiakov: 20
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 3 – Človek a príroda (Biológia), Človek a spoločnosť (Náuka o spoločnosti)
Prierezová téma Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Programy sú len pre skupiny objednané vopred aspoň 5 pracovných dní na e-mail: slavka.strakova@snm.sk alebo na tel č.: +421/43/245 51 13