Vzdelávacie programy


PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:


Martin Benka a umenie
dĺžka programu: 90 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: výtvarná výchova, výchova umením
V tomto programe deti s pomocou múzejného pedagóga a tlačeného pracovného listu diskutujú o tom, čo je to umenie. Spoločne definujú základné znaky výtvarných diel a interpretujú dielo Martina Benku.

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE STREDNÉ ŠKOLY:

Život a doba Martina Benku
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: umenie a kultúra, literatúra, dejepis, náuka o spoločnosti
Program prebieha formou riadeného rozhovoru so zameraním na rozbor historickej doby, meniacich sa politických režimov 20. storočia a ich vplyvu na život a tvorbu Martina Benku.