Vzdelávacie programy

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

Romaňi buťi/Rómske remeslá
Charakteristika: program s prvkami objektového učenia zameraný na vybrané remeslá a domácku výrobu, ktoré v minulosti patrili k najrozšírenejším v rómskom prostredí, predovšetkým kováčstvo, drevovýroba a výroba z prútia. Žiaci sa prostredníctvom práce s replikou zbierkového predmetu oboznámia s materiálovou podstatou, postupmi výroby, ktoré boli v rómskom prostredí opodstatnene špecifické, spôsobmi odovzdávania znalostí z generácia na generáciu a genézou výskytu istých remesiel a domáckej výroby v rómskych komunitách v minulosti a dnes. Program je upravený pre vzdelávacie potreby a nároky predovšetkým žiakov II. stupňa základných škôl.
 

Dĺžka programu: 60 – 90 min
Optimálny počet v skupine:  20 - 25 osôb vrátane pedagogického dozoru
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 2, Človek a spoločnosť (Dejepis, Občianska náuka), Človek a svet práce (Technika).
Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvojPONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE STREDNÉ ŠKOLY:

Miro drom/Naša cesta
Charakteristika: Študenti prostredníctvom dobových dokumentov, fotografií, novinových článkov, vybraných pasáží z literárnych diel a fotografií rekonštruujú postavenie rómskej minority ako jednej z národností žijúcich v rámci 1. Československej republiky. Oboznamujú sa s ich životom a okolnosťami, ktoré predurčovali ďalší vývoj v rokoch druhej svetovej vojny. Program je určený predovšetkým pre študentov 3. ročníka stredných škôl (7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom), problematika medzivojnového obdobia – Československo v medzivojnovom období, národnostné menšiny.

Dĺžka programu: 60 – 90 min
Optimálny počet v skupine: 20 - 25 osôb vrátane pedagogického dozoru
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 3: Človek a spoločnosť (Dejepis, Občianska náuka).
Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj


Bari dukh/Veľká bolesť

Charakteristika: Program zameraný na tému rómske etnikum na Slovensku v čase II. svetovej vojny a holokaust Rómov. Je určený najmä pre žiakov 9. ročník ZŠ (4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom), primerane upravený pre študentov 3. ročníka stredných škôl (7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom), problematika druhá svetová vojna, holokaust.

Dĺžka programu: 60 – 90 min
Optimálny počet v skupine: 20 - 25 osôb vrátane pedagogického dozoru
Prepojenie na ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 3: Človek a spoločnosť (Dejepis, Občianska náuka).
Prierezové témy: Multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj