Vzdelávacie programy

Pohrajme sa s pravopisom 
priebežne
I. a nižšie ročníky II. stupňa ZŠ,
dĺžka programu: 60 – 90 min.
optimálny počet osôb v skupine: 10 – 28
nadväzuje na učebné osnovy: slovenský jazyk,
Vzdelávací program žiakom populárnou formou predstaví Štúrov fonetický pravopis spoločne so základnými vedomosťami o národnom jazyku a jeho jednotlivých formách i o potrebe jazyka spisovného. Na záver si spoločne vyplnia pestrofarebný pracovný list. Zapamätaj si základné údaje zo života Ľudovíta Štúra
priebežne
II. stupeň ZŠ,
dĺžka programu: 60 – 90 min.,
optimálny počet osôb v skupine: 10 – 28,
nadväzuje na učebné osnovy: slovenský jazyk a literatúra, dejepis
Vzdelávací program k dlhodobej výstave umožní žiakom zaznamenať si základné informácie z lektorského výkladu do obrázkového pracovného zošita a tým si novonadobudnuté poznatky lepšie zapamätať.