Vzdelávacie programy

Vzdelávacie programy Lektorské výklady Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny


Ponuka vzdelávacích programov 

Program k výstave: Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia

Názov: Bratislava v prvej ČSR
Dĺžka programu: 45 minút
Skupina max.: 25 detí

Program je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Je koncipovaný pre skupiny žiakov, respektíve pre triedy, ktoré sa pri práci budú deliť na menšie skupiny (ideálny počet žiakov v skupinke je 6 žiakov).

Cieľ: - oboznámiť žiakov o postavení mesta Bratislavy v prvej Československej republike (1918 - 1919 ) 
        - oboznámiť žiakov s historickými názvami Bratislavy, jej mestských častí a ulíc v období vzniku ČSR
        - oboznámiť žiakov s udalosťami a priebehom oslobodenia Bratislavy

Priebeh programu:

v utorok: 9.00, 10.00, 11.00 hod.
vo štvrtok: 9.00, 10.00, 13.00 hod.

Nahlásenie záujmu o program:

Program je potrebné objednať minimálne týždeň vopred
Kontakt: Centrum múzejnej komunikácie SNM, Mgr. Dominik Hrdý, t.č.: 02/20469238, mail: dominik.hrdy@snm.sk

Mgr. Dominik Hrdý


Centrum múzejnej komunikácie
sídlo:    Slovenské národné múzeum
             Vajanského náb. 2,
              P.O.BOX 13 
             810 06 Bratislava 16
tel.:      +421 2 20 469 238
e-mail: pedagogika@snm.sk 
           dominik.hrdy@snm.sk