Vzdelávacie programy

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Farby, farbičky a papier patria deťom
júl – august 2020 
dĺžka programu: 40 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
miesto konania: umeleckohistorická expozícia (Galéria Dezidera Millyho)
nadväzuje na učebné osnovy: výtvarná výchova
Tvorivé dielne v svojráznom prostredí umeleckohistorickej expozície (Galérie Dezidera Millyho)

Rozprávkové bytosti
marec – december 2020 
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
miesto konania: kultúrnohistorická expozícia (prednášková sieň)
nadväzuje na učebné osnovy: slovenský jazyk a literatúra
Beseda o rozprávkových bytostiach, vyskytujúcich sa v tradičných ľudových rozprávkach (prefíkaná líška, chytrý zajac, oklamaný vlk, statný medveď, o Jankovi Marienke, o zlej ježibabe, o princeznách, kráľovičoch, kráľoch a pod.)

Janko Hraško – malý gazda
máj – september 2020 
dĺžka programu: 90 min.
optimálny počet osôb v skupine: 15
miesto konania: národopisná expozícia v prírode (skanzen)
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, slovenský jazyk a literatúra
Program oboznamujúci so spôsobom života detí na dedine v minulosti (staré obydlia a ich interiérové vybavenie, pomoc pri poľných a domácich prácach, detské hry)

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Život na dedine v minulosti
máj – september 2020
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
miesto konania: národopisná expozícia v prírode (skanzen)
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
Lektorský sprievod prezentujúci život ľudí na dedinách severovýchodného Slovenska v minulosti a konfrontujúci ho so súčasným spôsobom života.

Vyučovacia hodina v starej škole
máj – september 2020
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
miesto konania: národopisná expozícia v prírode (skanzen)
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, hudobná výchova
Program je jedinečnou príležitosťou preniesť sa v čase a absolvovať vyučovanie v obecnej jednotriedke v skanzene múzea. Účastníci programu sa prirodzenou a zábavnou formou oboznámia s podmienkami a spôsobom vyučovania v minulosti. V tomto programe múzeum ponúka učiteľom ZŠ odučiť svoju vyučovaciu hodinu v tradičnom prostredí dedinskej drevenej školy z minulého storočia, čo napomôže k spestreniu vyučovacieho procesu na školách.

Chodníčkami Alexandra Pavloviča
september 2020 (jednorazová akcia)
dĺžka programu: celodenná akcia
optimálny počet osôb v skupine: 30
miesto konania: turistická trasa z obce Šarišské Čierne do Svidníka
nadväzuje na učebné osnovy: prírodopis, telesná výchova
Oboznámenie žiakov s okolitým prírodným prostredím a jeho ochranou s cieľom prebudenia v nich pozitívneho vzťahu k prírode a prostrediu v ktorom žijú.

Karpatskí zbojníci
marec – december 2020 
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 30
miesto konania: kultúrnohistorická expozícia (prednášková sieň)
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
Prednáška o zbojníkoch pôsobiacich v Karpatoch, príčinách vzniku zbojníckych družín, ich sociálnym zložením a zbojníckymi skutkami, ako sa zachovali v ľudovom podaní.

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE STREDNÉ ŠKOLY

Rusíni-Ukrajinci na Slovensku
marec – december 2020
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
miesto konania: kultúrnohistorická expozícia nadväzuje na učebné osnovy: dejepis Lektorský sprievod oboznamuje žiakov so sociálnym, kultúrnym, ekonomickým a politickým vývojom Ukrajincov na Slovensku od paleolitu po súčasnosť.

Výtvarné umenie Ukrajincov na Slovensku
marec – december 2020 
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
miesto konania: umeleckohistorická expozícia (Galéria Dezidera Millyho)
nadväzuje na učebné osnovy: výtvarná výchova
Lektorský sprievod oboznamuje s vývojom ikonopisného umenia Ukrajincov na Slovensku v 15. – 18. storočí, svetským umením 20. storočia a výtvarnou tvorbou národného umelca Dezidera Millyho (1906 – 1971).

Kraslicové umenie na východnom Slovensku
marec – máj 2020 
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
miesto konania: kultúrnohistorická expozícia (výstavná sieň)
nadväzuje na učebné osnovy: výtvarná výchova
Beseda s kurátorom výstavy o histórii, symbolike, ornamentike, tradičných i súčasných technikách zdobenia tohto druhu ľudového umenia.

Chodníčkami Alexadra Pavloviča
september 2019 (jednorazová akcia)
dĺžka programu: celodenná akcia
optimálny počet osôb v skupine: 30
miesto konania: turistická trasa z obce Šarišské Čierne do Svidníka
nadväzuje na učebné osnovy: prírodopis, telesná výchova
Oboznámenie žiakov s okolitým prírodným prostredím a jeho ochranou s cieľom prebudenia v nich pozitívneho vzťahu k prírode a prostrediu v ktorom žijú.

Informácie o rezervácii programu
Školy si môžu jednotlivé vzdelávacie programy objednávať telefonicky alebo e-mailom s aspoň jednotýždňovým predstihom.
Kontakt
Ing. Ľudmila Ražina
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
Ul. Centrálna 258, 089 01 Svidník
E-mail: ludmila.razina@snm.sk
Tel. číslo: +421 908 795 086
Webová stránka: www.snm.sk

Informácie o vstupnom a otváracích hodinách
Vstupné pre školské skupiny (ZŠ a SŠ): 1.00 € /žiak alebo 1 kultúrny poukaz, pre deti MŠ: 0.50 € / dieťa
Pedagogický dozor zdarma

Otváracie hodiny múzea:
kultúrnohistorická a umeleckohistorická expozícia (Galéria Dezidera Millyho) utorok – piatok 8.30 – 16.00 sobota – nedeľa 10.00 – 16.00
národopisná expozícia v prírode (skanzen), máj – september pondelok – piatok 8.30 – 18.00 sobota – nedeľa 10.00 – 18.00

Ako sa k nám dostanete
kultúrnohistorická expozícia: Ul. Centrálna 258 (v centre mesta)
umeleckohistorická expozícia (Galéria Dezidera Millyho): Ul. Partizánska (svidnícky kaštieľ)
národopisná expozícia v prírode (skanzen): Nad svidníckym amfiteátrom 

Servis - čo ešte múzeum ponúka
Možnosť zakúpenia suvenírov a edičných titulov. Možnosť občerstvenia a stravovania v objekte furmanskej krčmy v skanzene (máj – september). Knižnično-informačné a výpožičné služby. Odborno-metodická pomoc žiakom a študentom.