Vzdelávacie programy

Vzdelávacie programy pre materské školy

AZBUKA netradične (ABECEDA pre začiatočníkov humornou formou)
interaktívny vzdelávací program 
január 2017 – december 2017 
dĺžka programu: 40 min. týždenne
optimálny počet osôb v skupine:  20
nadväzuje na učebné osnovy: rozumová výchova v rusínskom jazyku MŠ, materinský jazyk 1. stupeň ZŠ
Ukážeme vám netradičné spôsoby osvojenia si rusínskeho jazyka bez ohľadu na národnú či etnickú príslušnosť.

Divadlo v múzeu – múzeum v divadle interaktívny program 
január 2017 – december 2017 
dĺžka programu: 40 min. týždenne
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: pracovná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pohybová kultúra, prednes poézie a prózy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Pod vedením hercov rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove majú deti možnosť prehĺbiť si svoje komunikačné schopnosti v rusínskom jazyku a oboznámiť sa s technikami umeleckého prednesu a scénického pohybu.

Čo vidíš, to zobraz
interaktívny program 
január 2017 – december 2017 
dĺžka programu: 40 min. týždenne
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: pracovná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pohybová kultúra
Podpora detí pri zobrazovaní okolia rôznymi výtvarnými technikami. Umenie je univerzálna forma komunikácie, ktorá spája všetkých ľudí dobrej vôle a deti bez predsudkov zvlášť. Svoje nezastupiteľné miesto tu má spontánnosť, hravosť a kreativita.


Vzdelávacie programy pre základné školy

História Rusínov na Slovensku
interaktívny vzdelávací program 
január 2017 – december 2017
dĺžka programu: 40 min.
týždenne optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda pre 1. – 4. ročník ZŠ, dejepis, zemepis pre druhý stupeň ZŠ
Vzdelávací program je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o historické reálie Rusínov.


Vzdelávacie programy pre stredné školy

Poznaj svoje rodisko 
január 2017 – december 2017 
dĺžka programu: 40 min. týždenne
týždenne optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25
nadväzuje na učebné osnovy: zemepis, dejepis, náuka o spoločnosti
Projektovou formou spracované charakteristiky rodiska inšpirujú k hľadaniu nových možností prezentácie podanej očami mladej generácie pod vedením študentov PU, FVT a odborných pracovníkov múzea. Projekty študentov môžu mať podobu SOČ. Žiaci SŠ tak dostanú jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s pracovnými postupmi odborných a vedeckých zamestnancov múzea. 

Informácie o vstupnom a otváracích hodinách
vstup do múzea je pre všetkých návštevníkov bezplatný! Otváracie hodiny múzea pre verejnosť: Pondelok – piatok 9:30 – 15:00 hod. Každá prvá nedeľa v mesiaci od 10:00 – 15:00 hod.Po dohode je možné sprístupniť výstavné priestory múzea aj mimo uvedený čas.

Ako sa k nám dostanete
Všetky expozície múzea sú na Masarykovej ulici č. 20 v novom sídle múzea neďaleko centra mesta. Do Prešova sa dostanete autobusovým a železničným spojením, regionálnymi, diaľkovými i medzinárodnými linkami. Vlakové spojenie: z trate Košice – Bratislava, prestupná stanica Kysak. V Prešove sa SNM-Múzeum rusínskej kultúry nachádza na hlavnom cestnom ťahu smerom z autobusovej a železničnej stanice do centra mesta – budova múzea sa nachádza uprostred medzi zastávkami MHD „Železničná (autobusová) stanica a Čierny most. Zo železničnej a autobusovej stanice smerom do mesta je možné do múzea ísť pešo cca 300m. Najbližšie parkovisko sa nachádza v areáli múzea (za budovou).

Servis SNM

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove buduje a rozširuje svoju spoluprácu so školami v meste Prešov i v rámci regiónu. Na základe cyklických i jednorazových podujatí ponúka školám alternatívny spôsob návštevy múzea – stálych expozícií a aktuálnych výstav a je miestom tvorivých dielní prevažne pre deti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ. Poskytuje konzultácie študentom vysokých škôl na Slovensku aj zo zahraničia. SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove ponúka v multifunkčných priestoroch možnosti realizovať aj náročnejšie programy pre dospelú verejnosť. Je to zároveň priestor, kde môžu rodičia s deťmi v popoludňajších hodinách tráviť svoj voľný čas. Všetky programy v múzejných priestoroch vedú odborní pracovníci múzea, alebo externí lektori. Históriu, umenie, kultúrne tradície Rusínov je možné prezentovať alternatívnymi formami, pútajúcimi verejnosť bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie či dosiahnutý stupeň vzdelania a pod. Aj vážne témy vieme sprostredkovať zrozumiteľnou rečou, vhodnejšou na porozumenie pre širokú verejnosť rôznej vekovej kategórie.

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť SNM

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove je najmladším múzeom v štruktúre SNM na Slovensku. Vzniklo 1. januára 2007 a pre verejnosť sprístupnilo multifunkčné priestory 21. februára 2008. Múzeum má celoštátnu pôsobnosť a je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku. Poslaním špecializovaného múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborná spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré deklarujú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov na Slovensku a vo svete. Múzeum je konzultačným centrom pre Rusínov zo zahraničia. Aj keď SNM - Múzeum rusínskej kultúry trvá krátko, máme čo ponúknuť, príďte a presvedčte sa osobne. Pracovníci múzea sa tešia na vzájomnú spoluprácu. Múzeum má sídlo na novej adrese (po presťahovaní) Masarykova č. 20, 080 01 Prešov. Vchod do múzea priamo z chodníka ul. Masarykovej.