Vzdelávacie programy

Vzdelávacie programy

Lektorské výklady

Tvorivé dielne

Dlhodobé vzdelávacie programy

Otváracie hodiny

Vstupné


Kontakt:
Mgr. Jozef Somogyi, PhD.
Prezentácia
SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského nábr. 2 P. O. BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: jozef.somogyi@snm.sk
telefón: +421 2 593 49 127

pokladňa: +421 2 593 49 148

 

Zoologické programy

Obojživelníky Slovenska
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: prírodopis, biológia
Program so zameraním na druhy žijúce v strednej Európe, najmä na území Slovenska.
Prezentácia obohatená fotografickým materiálom sa sústreďuje na rozlíšenie jednotlivých druhov, ich bionómiu a ekológiu. Je doplnená množstvom zaujímavých informácií zo života týchto legendami opradených živočíchov.

Plazy Slovenska
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: prírodopis, biológia
Program so zameraním na druhy žijúce v strednej Európe, najmä na území Slovenska.
Prezentácia obohatená fotografickým materiálom sa sústreďuje na rozlíšenie jednotlivých druhov, ich bionómiu a ekológiu. Je doplnená množstvom zaujímavých informácií zo života týchto legendami opradených živočíchov.

Ryby Slovenska
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: biológia
Vzdelávací program je zameraný na spoznávanie a určovanie našich druhov ichtyofauny, ich bionómiu a tiež prostredia, v ktorom sa vyskytujú.

Botanické programy

Význam húb v prírode a pre človeka
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: biológia
Program predstavuje ríšu húb tak, ako ju nepoznáme.
Deti sa dozvedia o nezastupiteľnej funkcii húb, ktoré v prírode rozkladajú staré drevo a opadané lístie, nadväzujú partnerstvá so stromami (mykoríza), ale môžu aj vážne škodiť ako parazity drevín a hospodárskych rastlín. Človek oddávna využíval huby ako zdroj obživy, liečivých látok, ale aj na výrobu rôznych produktov. Program upozorní aj na nebezpečenstvo otráv hubami a preberú sa zásady prvej pomoci pri otravách hubami.

"Rastlinní votrelci" - Invázne rastliny Slovenska
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: biológia
Čo sú to invázne rastliny, odkiaľ pochádzajú, ako sa správajú v našej prírode? Máme ich chrániť, alebo ničiť? Vydajte sa s nami po stopách neznámych votrelcov a zístíte, že sú takmer všade vôkol nás. Prezentácia približuje základné cudzokrajné druhy rastlín, ktoré sa správajú invázne. 

Mineralogické a geologické programy

Nepokojná Zem
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: biológia, geografia
Program predstavuje hlavné procesy prebiehajúce na povrchu a vnútri Zeme. Žiaci a študenti sa dozvedia o stavbe Zeme, príčinách pohybu kontinentov (kontinentálnom drifte), litosférických doskách, o mechanizme vzniku pohorí a sopečnej činnosti. Dozvedia sa tiež, prečo a ako vznikajú zemetrasenia a vlny cunami. 

Nerastné suroviny a ich význam v praxi 
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: biológia, geografia
Téma prednášky je zameraná na základné nerastné suroviny potrebné pre život človeka v minulosti ako i v súčasnej dobe. Cieľom je poukázať na fakt ako predmety dennej potreby súvisia s ťažbou rudných i nerudných surovín. Náplň prednášky presne špecifikuje minerály, ktoré sú potrebné pre výrobu konkrétnych produktov.

Astronomické programy

Zem – vesmírne teleso
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: prírodoveda, fyzika, chémia, geografia
Program zoznamuje návštevníkov so vznikom a vývojom vesmíru, miestom Zeme vo vesmíre, telesami slnečnej sústavy a našou Galaxiou.

Planéta Zem v pohybe
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: prírodoveda, fyzika, geografia
Program vysvetľuje základné pohyby Zeme vo vesmíre (denný, ročný pohyb Zeme, pohyb v Galaxii). Žiaci a študenti sa oboznámia so sústavou Zem – Mesiac – Slnko, so zatmeniami Slnka a Mesiaca, striedaním ročných období, zemskou atmosférou (klimatické zmeny), pohybmi kontinentov a migráciou živočíchov aj ľudí. .

Planéty a exoplanéty – možnosti života vo vesmíre
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25 nadväzuje na učebné osnovy: prírodoveda, fyzika, chémia, etika, geografia Program sa venuje definícii telesa ako planéta, planétam slnečnej sústavy i mimo nej, životu na Zemi a vo vesmíre, komunikácii a hrozbám z vesmíru

Slnko – hviezda denná
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: prírodoveda, fyzika, chémia, geografia
Program predstavuje Slnko ako hviezdu, zdroj energie, pôvodcu a udržiavateľa života. Venuje sa témam ako slnečná aktivita, vplyv Slnka na život na Zemi, na zemskú atmosféru, pozorovanie Slnka, meranie energie a pod.

Hviezdne nebo nad hlavou
september 2019 - jún 2020
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: prírodoveda, fyzika, chémia, geografia
Program oboznamuje návštevníkov s orientáciou na oblohe, navigáciou podľa hviezd, s pojmami čas a kalendár, súhvezdie, astrológia a astronómia, hviezdy, Slnko – naša hviezda, vývoj a zánik hviezd.Informácie o rezervácii programov

Všetky programy a lektorské výklady je potrebné si objednať a dohodnúť vopred. Programy v Objavovni (optimálne pre skupinu cca 25 ľudí) je potrebné si objednať týždeň vopred. S lektormi si možno dohodnúť aj konkrétnejšiu náplň programu, jeho dĺžku a čas realizácie. Programy sa po dohode s pedagógom prispôsobujú aj veku a záujmom návštevníkov. Aktivity k programom Planéta Zem v Objavovni možno rozšíriť o ďalšie aktivity, ako napríklad pozorovanie slnečnej aktivity, prezentácia Einsteinovho modelu vesmíru, demonštrácia Foucaultovho kyvadla a iné aktivity prezentujúce platnosť fyzikálnych zákonov na Zemi i vo vesmíre. Zmena programu je vyhradená, využite preto možnosť získať aktuálne informácie na adrese http://prirodovedne.snm.sk/.

Kontakt
Prezentácia
SNM-Prírodovedné múzeum.sk 
e-mail: jozef.somogyi@snm.sk
telefón: +421 2 593 49 127

pokladňa: +421 2 593 49 148 


Sídlo
SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava


V prípade záujmu o lektoráty a vzdelávacie programy riaditeľstva: SNM, Sídelná budova