Vzdelávanie


Slovenské národné múzeum ponúka programy z oblasti vzdelávania pre návštevníkov múzeí SNM aj pre odbornú verejnosť. 

Múzejná pedagogika 

Múzeum je inštitúciou, ktorá zachováva pamäť spoločnosti. Spoločným cieľom škôl a múzeí je vzdelávanie a odovzdávanie vedomosti o kultúre, dejinách, vývine prírody a spoločnosti. Každá z týchto inštitúcií pristupuje k plneniu tohto cieľa inou formou a prostriedkami. Školské vzdelávanie má za cieľ ozrejmiť žiakom a študentom vedomosti a naučiť ich pristupovať k nim samostatne a kriticky ich hodnotiť pomocou štandardných pedagogických metód používaných v tomto odbore. Prístup múzejnej pedagogiky sa od školskej v mnohom líši, ale môže ju neopakovateľným spôsobom doplniť a obohatiť.
Múzejná pedagogika vychádza z poznávania na základe práce s hlavnou podstatou existencie múzeí - s múzejnými zbierkami. Múzeum je z hľadiska vzdelávania veľmi špecifickým priestorom ktorý ponúka deťom, mladým ľuďom ľudí, rodinám a všetkých návštevníkom možnosť hrať sa, experimentovať, zabávať sa či diskutovať. Pedagógom múzejné vzdelávacie programy umožňujú neopakovateľným spôsobom oživiť a zatraktívniť vyučovanie a prehĺbiť poznanie žiakov či študentov.

Hlavným špecifikom múzeí v oblasti vzdelávania detí, mladých i dospelých ľudí je ich hlavná podstata – zbierkový materiál, ktorý je autentickým zdrojom poznania vývoja prírody a spoločnosti. Špecializované múzeá SNM vytvárajú široké spektrum zbierok a zbierkových fondov mapujúcich našu spoločnosť od najstarších dejín až po súčasnosť, ako aj prostredie, v ktorom človek žije.

Zbierkové predmety múzeí sú nezastupiteľnou učebnou pomôckou a prostriedkom na neformálne vzdelávanie. Vďaka nemu a v spolupráci s prístupmi múzejnej pedagogiky majú múzeá jedinečnú príležitosť rozvíjať poznávanie ľudí, doplniť ich vzdelávanie a výchovu o aspekty emocionálnej inteligencie, schopnosti vzťahovať sa k svojmu prežívaniu zmysluplným spôsobom, rozumieť mu a mať z toho potešenie. Múzeá dokážu pre svojich návštevníkov vytvoriť priestor na aktívne poznávanie a učenie sa, na pokusy a overovanie si vedomostí v praxi. Deti tu môžu objavovať ako fungujú veci okolo nich, rozvíjať svoju zvedavosť a bádateľský postoj, ktorý vedie k aktívnemu poznávaniu a je veľmi dôležitý pre ich ďalší život a spoločenskú participáciu. V múzeu nájdete inšpiráciu, geniálne myšlienky, objavy a vynálezy, môžete tu spoznávať, diskutovať, tvorivo myslieť a zabaviť sa.

Slovenské národné múzeum vytvára osemnásť špecializovaných múzeí. Každé múzeum ponúka viacero vzdelávacích programov a podujatí k výstavám a expozíciám. Pedagógovia, rodiny s deťmi, seniori si môžu vybrať podľa svojho záujmu, preferencií a lokality. V špecializovaných múzeách sa múzejno-pedagogické aktivity venujú jednotlivým oblastiam, ktoré sú pre dané múzeum prioritou. Múzeá je možné z hľadiska múzejnej pedagogiky roztriediť do troch základných okruhov: Hradné múzeá, kaštiele a zámky, múzeá s celoslovenským záberom, múzeá predstavujúce kultúru, prírodu a významné osobnosti v spojitosti s regiónom, v ktorom sú umiestnené a múzeá národnostných menšín Slovenska. Múzejno-pedagogické aktivity a projekty zastrešuje Generálne riaditeľstvo Slovenského národného múzea s nosnými vzdelávacími programami predstavujúcimi činnosť a poslanie múzeí.

Hradné múzeá, kaštiele a zámky
Medzi hradné múzeá, kaštiele a zámky zaraďujeme Spišský hrad, hrad Červený Kameň, hrad Modrý Kameň, Bratislavský hrad, zámok Bojnice, kaštieľ Betliar, kaštieľ Dolná Krupá, kaštieľ Dolná Strehová a mauzóleum Andrášiovcov v Krásnohorskom podhradí. Múzeá ponúkajú lektorované prehliadky, špeciálne tematické prehliadky, edukačné programy, festivaly, oživenú históriu daného pamiatkového objektu, hradu, zámku, kaštieľa.

Múzeá s celoslovenským záberom
Niektoré múzeá SNM majú celoslovenské zameranie svojej činnosti a špecializácie. Edukačné programy v Prírodovednom múzeu v Bratislave prezentujú biodiverzitu Slovenska a život na planéte Zem a v astronomických prednáškach sa návštevníci dozvedia návštevníci viac o tajomstvách vesmíru. Archeologické múzeum v Bratislave predstavuje objavy na archeologických lokalitách Slovenska a detskí návštevníci si vyskúšajú dobrodružnú úlohu archeológa. Historické múzeum v Bratislave prostredníctvom svojich sprievodných a edukačných programov k výstavám predstavuje najvýznamnejšie míľniky z dejín Slovenska, ale aj významné osobnosti Slovenska. Hudobné múzeum v Bratislave a v Dolnej Krupej prezentuje dejiny hudby a život a dielo významných slovenských skladateľov. Ľudovú kultúru a bývanie na Slovensku vo svojich vzdelávacích aktivitách predstavuje Etnografické múzeum a Múzeum slovenskej dediny v Martine.

Múzeá venujúce sa významným osobnostiam Slovenska v kontexte regiónu
Regionálnym dejinám, prírode, prostrediu a významným osobnostiam regiónu či Slovenska sa venujú ďalšie múzeá. Spišské múzeum v Levoči v edukačných programoch predstavuje dejiny mesta a dielo Majstra Pavla. Múzeum Andreja Kmeťa v Martine približuje prácu botanika, etnografa Andreja Kmeťa a prírodu regiónu Turiec a Múzeum Martina Benku predstavuje diela významného maliara slovenského ľudu a krajiny Martina Benku. Dielo Ľudovíta Štúra a národný význam generácie štúrovcov približuje Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. O odkaze štúrovcov a boji Slovákov za sebaurčenie sa návštevníci dozvedia viac v programoch Múzea slovenských národných rád v Myjave. Osobnosť M.R. Štefánika a jeho úlohu pri formovaní Československého štátu zachytávajú edukačné programy Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Tradíciu modranskej majoliky a dielo keramika Ignáca Bizmajera prezentuje Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre.

Múzeá národnostných menšín
Kultúru národností žijúcich na Slovensku v minulosti aj súčasnosti približujú vzdelávacie programy múzeí národnostných menšín. Múzeum židovskej kultúry v Bratislave predstavuje tradície a náboženstvo Židov na Slovensku. Múzeum holokaustu v Seredi v akreditovaných vzdelávacích programoch rozoberá tému rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu.

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave, Dolnej Strehovej, v Sklabinej a Košiciach predstavuje osobnosti maďarskej kultúry spisovateľov Imre Madácha, Kalmana Mikszátha a Sádora Máraia, ale aj život Maďarov na Slovensku. Múzeum kultúry karpatských Nemcov na Slovensku predstavuje históriu príchodu, tradície a kultúru karpatských Nemcov na Slovensku v expozíciách v Bratislave, Handlovej a Nitrianskom Pravne. Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku predstavuje ľudovú kultúru a históriu osídlenia častí Bratislavy Chorvátmi. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove predstavuje umenie a kultúru Rusínov žijúcich na Slovensku. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku ponúka edukačné programy v národopisnej expozícii v prírode vo Svidníku a ikonopisné umenie a tvorbu ukrajinských umelcov v Galérii Dezidera Millyho.

Programy múzejnej pedagogiky 

Odborná verejnosť 

Vzdelávanie pre odbornú verejnosť je realizované vo forme akreditovaného Kurzu múzejnej pedagogiky, alebo prostredníctvom podujatí či publikačných a edičných výstupov určených pre odbornú verejnosť. 

Odborná verejnosť