Individuálny výskum


Archívne dokumenty

Účelom sprístupňovania archívnych dokumentov je umožnenie prístupu k informáciám, ktoré obsahujú. Archív SNM ponúka archívne dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov, národnostných menšín, múzeí a múzejníctva na Slovensku.
Slovenské národné múzeum umožňuje prístup k archívnym dokumentom domácim i zahraničným záujemcom o bádanie a ich využívanie na vedecké, študijné či prezentačné účely. Archívne dokumenty sa z Archívu SNM a jeho pobočiek a registratúrnych stredísk poskytujú:
• prezenčne
• absenčne (na zmluvnom základe - výpožičné zmluvy)
• vyhotovovaním kópií
• poskytovaním informačných, odborno-poradenských a iných odborných služieb

Podmienky štúdia archívnych dokumentov v Archíve SNM upravuje Bádateľský poriadok Archívu SNM.

Múzejný zbierkový fond

Prístup k zbierkovému fondu Slovenského národného múzea je verejnosti umožnený prostredníctvom expozícií, výstav, iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít a prostredníctvom publikačnej a edičnej činnosti múzeí SNM.
V zbierkovom fonde Slovenského národného múzea sa nachádzajú zbierkové predmety a zbierky dokumentujúce stav a vývoj prírody, hospodársky, spoločensko-politický a kultúrny vývoj spoločnosti s dôrazom na územie Slovenskej republiky, slovenský národ a národnostné a etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na území Slovenskej republiky, ako aj Slovákov, ktorí žili a žijú v zahraničí.

Výskum v jednotlivých múzeách SNM