Základné informácie o projekte


Múzeá tretej generácie bol dlhodobý vzdelávací program SNM, určený pre pracovníkov všetkých múzeí verejnej správy na území Slovenska. Trval od 01.03.2010 do 31.12.2013.
Našou ambíciou bolo pripraviť a realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na premenu múzeí na moderné a na klientov orientované organizácie tretej generácie.

Počas realizácie národného projektu sme sa snažili dosiahnuť nasledujúce výstupy:

  • podporiť dôležitosť postavenia a úlohy múzea v spoločnosti na regionálnej a národnej úrovni,
  • vytvoriť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov zameranú na všetkých pracovníkov múzeí,
  • pripraviť balík odborných vzdelávacích modulov určený pre všetkých zamestnancov múzeí na Slovensku,
  • príprava a spustenie e-learningového vzdelávania k dvom odborným modulom.

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

  

www.esf.gov.sk

Kontakt:
Múzeá 3. generácie 
Vajanského nábrežie 2
P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail:    m3g@snm.sk 
  
Za spoluprácu na národnom projekte a poskytnutie priestorov na vzdelávanie ďakujeme kolegom v celej sústave múzeí a galérií SR:
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici / www.muzeumsnp.sk
Slovenské technické múzeum v Košiciach / www.stm-ke.sk
Podtatranské múzeum v Poprade / www.muzeumpp.sk
Považské múzeum v Žiline / www.pmza.sk
Tekovské múzeum v Leviciach / www.muzeumlevice.sk
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici / www.muzeumbs.sk
Zemplínske múzeum v Michalovciach / www.zemplinskemuzeum.sk
SNM-Etnografické múzeum v Martine / www.snm-em.sk
SNM-Spišské múzeum v Levoči / www.snm-sm.sk
Ponitrianske múzeum v Nitre / www.muzeum.sk
Západoslovenské múzeum v Trnave / www.zsmuzeum.sk
SNM-Múzeum Bojnice / www.snm.sk
Slovenská národná galéria / www.sng.sk


 


 


Mediálni partneri:
Slovenský rozhlas, Denník SME, obnova.sk, zoznam.sk, muzeum.sk, tasr