Aktuálny stav na Krásnej Hôrke / apríl 2014

30. 4. 2014

17. apríla sa uskutočnil kontrolný deň na hrade Krásna Hôrka, kde v súčasnosti prebieha ukončenie prvej etapy „sanácia havarijného stavu hradu Krásna Hôrka“. Úlohou pravidelného kontrolného dňa je informovať vedenie Slovenského národného múzea, investora stavby, o postupe prác zo strany projektantov a zhoviteľa. Na stretnutiach sa zúčastňujú aj zástupcovia poisťovne Generali a. s. a obce Krásnohorské Podhradie.

Z dôvodu blížiaceho sa ukončenia termínu prvej fázy obnovy hradu sa investor zameriaval nielen na kvalitu vykonaných prác, ale aj na dodržiavanie harmonogramu. Úlohou prvej etapy bolo vybudovanie dočasného prestrešenia a lešenia. Stavebné práce v deň kontroly boli ukončené na viac ako polovici objektov, zvyšné práce budú ukončené v zmluvnom termíne do 31. mája 2014.

Slovenské národné múzeum priebežne pripravuje novú expozíciu hradu a koncepciu využitia jeho priestorov. Ukončuje sa zákonom nariadený architektonicko-historický výskum, ktorý odhalil mnohé doteraz neznáme skutočnosti o stavebných dejinách hradu. Súbežne s ním bol vykonaný archívny výskum.

Poškodené zbierkové predmety sa už reštaurujú v Brne a v Budapešti na náklady partnerských organizácií. Peniaze z verejnej zbierky sa použijú na reštaurovanie hradnej kaplnky.

V uvedený deň boli na Krásnej Hôrke prítomní aj členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov z Košíc, ktorí si za sprievodu s odborným výkladom projektantov Ing. Ziga a Ing. Balogha prezreli zásadné časti stavby. Účasť odbornej verejnosti na stavbe je súčasťou nového prístupu SNM ako investora k transparentnému postupu pri obnove hradu Krásna hôrka .

Slovenské národné múzeum v tento deň zároveň sprístupnilo hrad zástupcom médií, ktorí boli informovaní o priebehu prác na stavbe s názornými ukážkami dôležitých stavebných prvkov (domurovanie poškodených korún murív, uloženie spodného trámového roštu), taktiež boli informovaní o plnení harmonogramu prác.

SNM pracuje na spustení subdomény na svojom webe, ktorá sa bude venovať len obnove Krásnej Hôrky a ktorá bude prinášať čerstvé informácie i fotografie priamo zo staveniska.

Krásna Hôrka
NON VIDERI SED ESSE! – NIE ZDAŤ SA, ALE BYŤ!