Architektúra a česká politika v 19. – 21. storočí

11. 10. 2022

Architektúra a česká politika v 19. – 21. storočí

Slovenské národné múzeum (SNM) a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) otvorili dňa 10. októbra 2022 novú výstavu Architektúra a česká politika v 19. – 21. storočí v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. Pre návštevníkov je výstava sprístupnená od 11. októbra 2022 do 5. februára 2023. 

Výstavný projekt sleduje vzájomné vzťahy medzi architektúrou a politikou, odráža spletité novodobé dejiny Českej republiky a v ich kontexte nazerá na architektúru nielen ako na pasívny prostriedok národnej a štátnej reprezentácie, ale vníma ju ako aktívnu zložku podieľajúcu sa na tvorbe spoločenskej a politickej atmosféry. „Architektúra nie je len umelecká či technická disciplína, ale odohráva sa tiež v sociálnom a politickom priestore, ktorý zároveň svojimi prostriedkami formuje. Náš výskumný projekt tak päť rokov sledoval rozmanité podoby tzv. politickej architektúry a spôsoby, akými architektúra a urbanizmus prispievali k utváraniu českej politiky. Jedinečné na tejto výstave je, že tému vzťahu architektúry a politiky sa snaží uchopiť vo veľkom časovom meradle. Za posledných dvesto rokov sa česká politika uplatňovala v prostredí veľmi odlišných štátnych útvarov, čo vplývalo aj na rôznosť jej cieľov. Z časového hľadiska výstava opisuje oblúk od Rakúsko-Uhorska cez obdobie spoločného československého štátu až po samostatnú Českú republiku, ktorá sa opäť zapojuje do širších európskych štruktúr“, uviedol Cyril Říha, hlavný riešiteľ projektu. 

Výstava prezentuje záverečnú časť rovnomenného päťročného bádateľského projektu UMPRUM, realizovaného pedagógmi, absolventmi a doktorandmi odboru teórie a dejín umenia. 

Kontinuita dejín českej politiky v 19. – 21. storočí tvorí niekoľko relatívne samostatných období, z ktorých autori vybrali štyri hlavné s najdlhším trvaním, ktoré rámcujú celý výskumný projekt. Výskum sa zameriaval aj na to, ako v jednotlivých obdobiach architektúra, urbanizmus a všeobecne akékoľvek zastavané územie vyjadrovali zakaždým iné nastavenie dobovej politiky. Každú zo štyroch sekcií výstavy zastrešuje úvodné motto – emblematický dobový citát – reprezentujúci hlavnú politickú ideu daného obdobia. Dlhé 19. storočie je predovšetkým érou emancipácie českého národa („Sila a budúcnosť je národu národnosť.“), medzivojnová epocha obdobím budovania samostatného štátu („Duch, ktorý pracuje.“), roky 1945 – 1989 vekom ideálov a vízií lepších zajtrajškov („Budúcnosť je skrytá v prítomnosti.“) a nakoniec obdobie po roku 1989 ako čas obnovy demokracie („Stratená vláda vecí tvojich sa k tebe vráti.“). 

Obsah výstavy návštevníkom predstavuje príklady takých stavieb a projektov „politickej architektúry“, ktoré tieto idey viac či menej vedome reprezentujú alebo dokonca z vlastného popudu spoluvytvárajú. „Výstava v SNM predstavuje hlavné výsledky projektu, ktorý na UMPRUM prebieha od roku 2018. Štyri výstavy prezentované doposiaľ v Prahe a ďalších českých a moravských mestách, predstavili architektúru a sociálnu prax ako vzájomne spojené faktory a ukázali, že postavené prostredie je rovnako produktom istých sociálnych podmienok, a naopak, že spoločnosť a jej prax je formovaná architektúrou. Výskum sa nemohol zaobísť bez obsažných exkurzov do architektonickej i sociálnej problematiky Slovenska a je preto logické, že sme chceli jeho výsledky predstaviť aj v Bratislave“, doplnil Jindřich Vybíral, rektor UMPRUM. 

„SNM v minulosti hostilo niekoľko úspešných vystav s témou architektúry (za všetky: Jan Vaněk, Nová doba – nový svet, Rudolf Sandalo), preto je nám cťou predstaviť nový výpravný projekt z dielne UMPRUM. Jeho pridanou hodnotou je, že vzhľadom na históriu spolužitia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, sa návštevník výstavy zoznámi aj s ikonickou architektúrou z územia Slovenska vo všetkých súvislostiach", prezradil Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM. 

Partneri výstavy 

Slovenské národné múzeum, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM), Ministerstvo kultúry Českej republiky

Projekt DG1802OVV041 je finančne podporený Ministerstvom kultúry Českej republiky v rámci programu NAKI II

Mediálni partneri 

Rozhlas a televízia Slovenska Rozhlas a televízia Slovenska Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy