Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku. Nová publikácia SNM v edícii Museion

27. 7. 2022

Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku. Nová publikácia SNM v edícii Museion

Slovenské národné múzeum vydalo novú publikáciu s názvom Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku, ktorú zostavili kurátor SNM – Archeologického múzea Vladimír Turčan a kolektív. Knižné vydanie, ktoré syntetizuje najnovšie poznatky výskumu v oblasti germánskeho osídlenia na Slovensku, ako aj priameho dotyku nášho územia s antickou civilizáciou, je ďalším v rade publikácií z edície SNM – Museion. Knihu je možné zakúpiť v E-shope Slovenského národného múzea. Postupne bude distribuovaná aj do vybraných predajní múzeí SNM. 

Územie súčasného Slovenska sa v 1. – 4. storočí n. l. dostalo do priameho kontaktu s antickou civilizáciou na stredodunajskej hranici. Antická kultúra však prenikla aj severne od hranice Limes romanus, na územie obývané príslušníkmi germánskych kmeňov. Vzťahy Germánov a Rimanov mali rôzne formy. Legionárov bojujúcich proti barbarom, vystriedali v časoch mieru obchodníci. Tovary a „služby“ tu prúdili oboma smermi. Barbari, ktorí ponúkali najmä suroviny, kože, zeleninu si spríjemňovali život hotovými výrobkami z provincií i z celého vyspelého antického Stredomoria. „Jednotliví autori v publikácii reflektujú aktuálny stav poznania doby rímskej na slovenskom území a podávajú archeologicko-historický prehľad urbanistického a stavebného vývoja konkrétnych lokalít. Ide o obdobie, v ktorom sa naše územie nachádzalo počas štyroch storočí v úzkom kontakte s antickou civilizáciou,“ vysvetlil kurátor archeologických zbierok SNM a zostavovateľ diela Vladimír Turčan. 

Publikácia vyšla v dobe zaradenia troch významných slovenských lokalít z doby rímskej (Bratislava-Devín, Bratislava-Rusovce a Iža) na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Predstavuje monografické spracovanie historických a archeologických poznatkov a niekoľkoročný výskum renomovaných bádateľov v tejto oblasti, doteraz roztrúsený v odborných domácich i zahraničných publikáciách. Čitateľ tak dostáva komplexný pohľad na historické udalosti tejto doby spolu s ich reflexiou v archeologických nálezoch. Epochu, kedy sa Podunajsko na základe dokladov o živote príslušníkov kniežacích a náčelníckych rodov – germánskej elity dostalo dočasne do písomne zaznamenaných dejín, máme personifikovanú čiastočne aj vďaka tomu, že mená niektorých z príslušníkov týchto rodov sa objavili zároveň tiež v antických prameňoch. Germánske elity, kniežacie rody, ich sídla, hroby, ako aj analýza unikátnych artefaktov, vypovedajúcich o životnej úrovni a majetkových možnostiach vyššie postavených Germánov, a to všetko na pozadí politických udalosti, najmä vzťahu k Rimanom, respektíve k romantizovanému obyvateľstvu provincií, sa tak stali ťažiskovou témou výskumu i spracovania v monografii. 

„Edícia SNM s názvom Museion vznikla v roku 2017 a je zameraná na vydávanie monografických diel zo všetkých základných oblastí vedeckovýskumnej činnosti Slovenského národného múzea, s dôrazom na široké spektrum historických tém, prírodné vedy, etnografiu a dejiny umenia a kultúry, vrátane kultúry národností. Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku sú už šiestou publikáciou tejto edície, o ktoré je medzi čitateľmi značný záujem,“ doplnil Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM. 

Mediálni patneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy