Vedecká konferencia CSTI 2023

20. 3. 2023

Vedecká konferencia CSTI 2023

Slovenské národné múzeum, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická spoločnosť v dňoch 21. – 23. marca 2023 organizujú ďalší ročník Vedeckej konferencie CSTI pod názvom  Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva. Konferencia sa uskutoční v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu.

Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky a to Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva (2011), Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva (2013),  Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva (2015),  Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí (2018).

Na ochrane a záchrane súčasti kultúrneho dedičstva sa podieľa viacero vedeckých disciplín napr.  história, archeológia, biológia, chémia, fyzika, materiálové inžinierstvo, konzervovanie, reštaurovanie, informačné technológie atď.

Konferencia je  pokračovaním cyklu konferencií, čiastočne prerušeného pandémiou, ktoré riešia interdisciplinaritu pri ochrane a záchrane súčastí kultúrneho a prírodného dedičstva. Interisciplinarita to je hľadanie a nachádzanie súvislostí medzi vednými disciplínami a objavovanie nových interdisciplinárnych rozhraní, pričom nové poznatky nachádza konzervačná veda aj na rozhraní už známych vedných disciplín. Interdisciplinarita - to je aj vytváranie  mostov a prepojení medzi humanitnými a exaktnými vedami s cieľom vzájomne  sa podporovať, aby v čoraz väčšej miere dochádzalo ku kooperácii a prepájaniu poznatkov z často diametrálne vzdialených vedných disciplín. Interdisciplinarita to nie je súčet poznatkov vedných disciplín, participujúcich na ochrane súčasti kultúrneho dedičstva.

Cieľom konferencie CSTI 2023 je prezentovať najnovšie poznatky a pokrok konzervačnej vedy z oblasti ochrany, záchrany a obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva odborníkov viacerých vedných disciplín a posilniť ich vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a výmenu poznatkov a skúseností. Odznejú príspevky odborníkov z viacerých krajín (Slovensko,  Česká republika, Rumunsko, Rakúsko). Program konferencie popri prednáškach a referátoch doplnia odborné diskusie, prehliadka posterov, prezentácia firiem ponúkajúcich produkty na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Ako bonus pre účastníkov je prehliadka expozícií SNM – Historického múzea v Bratislave na Bratislavskom hrade.

loga sponzori

Mediálni partneri: