Verní tradíciám – 160 rokov od vzniku Spolku sv. Jána Krstiteľa.

1. 7. 2022

Verní tradíciám – 160 rokov od vzniku Spolku sv. Jána Krstiteľa.

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo na posledný júnový deň besedu Verní tradíciám – 160 rokov od vzniku Spolku sv. Jána Krstiteľa.

Spolok vznikol v 1862 roku. Myšlienka založenia takéhoto spoločenstva patrila rusínskemu buditeľovi Alexandrovi Pavlovičovi, no zrealizoval ju ďalší z buditeľov Alexander Duchnovič za výdatnej pomoci vtedajšieho prešovského grécko-katolíckeho biskupa Jozefa Gaganca. Štatút spolku vypracovali rusínski politickí dejatelia Adolf Dobriansky a Anton Rubij. Prvý bol neskôr zvolený za jeho predsedu, druhý za jeho zástupcu. Orgány spolku mali sídlo v Prešove.

Cieľom organizácie bolo kultúrne, náboženské a národnostné obrodenie Rusínov. Spolok mal pri svojom vzniku okolo 400 členov, medzi ktorými boli farári, učitelia, spisovatelia, žurnalisti, mnohí obyvatelia rusínskych dedín, slovenskí aktivisti, napríklad spisovateľ Jonáš Záborský, ale aj významní ruskí slavisti, ktorí pomáhali spolku finančne, ale aj tým, že posielali do knižníc spolku knihy a časopisy.

V roku 1864 založili členovia Spolku v Prešove internát pre študentov z chudobných rodín tzv. ALUMNEUM. O tri roky neskôr založili Nadáciu Alexandra Duchnoviča, ktorá pomáhala študentom z nemajetných rodín študovať. No pod tlakom maďarizácie bol Spolok sv. Jána Krstiteľa v roku 1874 zrušený.

V medzivojnovom období organizáciu obnovil biskup Pavol Peter Gojdič, no v tom čase spolok už iba dohliadal na činnosť Alumnea a sirotinca, ktorý biskup v Prešove založil. Činnosť spolku sa skončila, keď vládu prevzali komunisti v roku 1948. 

V 50. rokoch bola grécko-katolícka cirkev zakázaná a rusínska národnosť prestala existovať. Až po novembri 1989 sa mohli Rusíni znovu prihlásiť k svojej národnosti.

Obnoviť činnosť Spolku sv. Jána Krstiteľa sa podarilo v roku 2003. Vtedy bola schválená biskupom Jánom Babjakom a odvtedy funguje už skoro 20 rokov. Dnes je to, po Rusínskej obrode, druhá najväčšia rusínska organizácia na Slovensku. Má takmer 600 členov.

Pozvanie na besedu, ktorá bude 30.júna 2022 o 16.00 h prijali: predseda spolku otec Jaroslav Popovec, Milan Jasík – šéfredaktor časopisu Artos, Ivan Barna – šéfredaktor Greckokatolíckeho rusínskeho kalendára a otec František Krajňák – prekladateľ bohoslužobných kníh zo staroslovienčiny do rusínskeho jazyka.

Hudobným hosťom podujatia bude speváčka Anna Poráčová.

Viac info

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.,
riaditeľka SNM – MRK v Prešove
tel.: +421 051 2453321; 0918 896 043,
e-mail: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk