Obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti kupujúceho a práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je: Slovenské národné múzeum, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 0016472, DIČ: 2020603068, IČ DPH: SK 2020603068, zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod registračným číslom RM SNM/98 (ďalej len „predávajúci"), pri uzavieraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom internetového obchodu (ďalej aj ako „kúpna zmluva"), umiestneného na webovej adrese predávajúceho: www.snm.sk/?eshop, telefónny kontakt: 02/20469 109, 02/20469 142, 02/20469 130, e-mail: eshop@snm.sk.

1.1 Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak je kupujúcim spotrebiteľ v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z."), na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a osobitné predpisy (napr. zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení), ak zákon č. 108/2000 Z.z. neustanovuje inak.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. je fyzická osoba, nakupujúca tovar, ktorý jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

1.3 Obchodné podmienky sa v časti práv, vyplývajúcich zo zákona č. 108/2000 Z.z., nevzťahujú na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi v zmysle príslušných právnych predpisov. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Aj fyzickým alebo právnickým osobám však prináležia práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ak nakupujú výrobky pre osobnú potrebu.

2. Objednávka a stornovanie objednávky

2.1 Predávajúci ponúka tovar na svojej webovej stránke: www.snm.sk/?eshop. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Tovarom pre účely týchto Obchodných podmienok je aj produkt „VIP karta SNM".

2.2 Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára, umiestneného na stránke e-shopu. Po vložení tovaru do košíka a kliknutí na „objednať" vyplní vo formulári svoje kontaktné údaje, vyberie si spôsob platby a spôsob doručenia a odošle objednávku predávajúcemu.

2.3 Ihneď po doručení objednávky predávajúci potvrdí jej prijatie e-mailom „Zaregistrovanie objednávky" a bude jej pridelené číslo, slúžiace zároveň ako variabilný symbol pre úhradu", avšak týmto ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Predávajúci najskôr preverí dostupnosť tovaru, možný termín dodania tovaru a presnú cenu nákladov na doručenie, nakoľko táto je pri doručovaní prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. závislá od hmotnosti tovaru.

2.4 Po preverení skutočností uvedených v bode 2.3 predávajúci:

a) ak je tovar na sklade, zašle kupujúcemu e-mail s názvom „Záväzná objednávka", ktorá bude obsahovať názov, druh a množstvo tovaru, jeho cenu s DPH, cenu nákladov na doručenie s DPH, zvolený spôsob platby, spôsob doručenia, celkovú cenu vrátane nákladov na doručenie a termín dodania. Pri kúpe VIP karty kupujúci doplní požadovaný dátum nadobudnutia jej platnosti a meno a priezvisko osoby, na ktoré bude karta vydaná. Kupujúci pred odoslaním skontroluje správnosť všetkých údajov a prípadné chyby opraví. Po skontrolovaní údajov odklikne „záväzne objednávam"

b) ak tovar nie je na sklade, ale možno ho zabezpečiť, informuje kupujúceho o predpokladanom termíne dostupnosti a o všetkých skutočnostiach, uvedených v bode 2.4 písm. a). Ak sa kupujúci rozhodne pre objednanie, postupuje ako v bode 2.4 a).

c) ak je tovar vypredaný a nemožno ho už dodať, informuje o tom kupujúceho e-mailom.

2.5 Po prijatí záväznej objednávky predávajúci zašle kupujúcemu e-mail „Záväzné prijatie objednávky" a jeho doručením dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2.6 Do okamihu doručenia potvrdenia o záväznom prijatí objednávky predávajúcim (t.j. do okamihu uzavretia kúpnej zmluvy) je kupujúci oprávnený bez akýchkoľvek sankcií stornovať svoju objednávku prostredníctvom e-mailu na adresu: eshop@snm.sk, alebo telefonicky na čísle: 02/20469 105, 02/20469 143, 02/20469 109. Objednávku možno stornovať len ako celok. Pri stornovaní je povinný uviesť meno a priezvisko, číslo objednávky, druh a názov tovaru.

2.7 V období od uzavretia kúpnej zmluvy do odoslania tovaru predávajúcim je kupujúci oprávnený stornovať objednávku po dohode s predávajúcim a to e-mailom na adrese: eshop@snm.sk, alebo telefonicky na čísle: 02/20469 105, 02/20469 109, 02/20469 143. V takom prípade je povinný nahradiť predávajúcemu účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou jeho objednávky.

2.8 Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu kupujúceho s obsahom Obchodných podmienok.


3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle bodu 2.4 Obchodných podmienok nadobúda účinnosť, t.j. keď je kupujúcemu doručené potvrdenie o záväznom prijatí jeho objednávky predávajúcim.

3.2 Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutých podmienok a záväzok kupujúceho objednaný tovar prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s odoslaním tovaru (poštovné), a potvrdiť jeho prevzatie.

3.3 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a kupujúcemu dostupná.

3.4 Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím na mieste dodania ním určenom.

3.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru.

4. Kúpna cena

4.1 Všetky ceny uvedené v ponuke tovaru sú s DPH s nulovou sadzbou. Cena za tovar nezahŕňa náklady na jeho doručenie (poštovné). Tieto budú účtované osobitne a budú uvedené v daňovom doklade spolu s kúpnou cenou (ďalej spolu aj ako „kúpna cena").

4.2 Po uzavretí kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

4.3 Predávajúci je viazaný ponukou a cenou od okamihu potvrdenia objednávky e-mailom až do odoslania tovaru kupujúcemu.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. Pri kúpe VIP karty SNM, prostredníctvom ktorej sa poskytuje služba, nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ak v lehote na odstúpenie od zmluvy túto kartu už uplatnil.

5.2 Odstúpenie od zmluvy možno uskutočniť osobne v sídle predávajúceho, písomnou formou na adresu: Slovenské národné múzeum, Vajanského náb. 2, 810 06 Bratislava, alebo zaslaním e-mailu na adresu: eshop@snm.sk. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením predávajúcemu.

5.3 V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu kupujúceho, číslo objednávky, druh a názov tovaru, požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny a adresu, resp. číslo účtu, na ktorú má predávajúci zaslať kúpnu cenu. Spolu s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu zakúpený tovar (nie formou dobierky – náklady na vrátenie znáša kupujúci, ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný) spolu so všetkými dokladmi a príslušenstvom, ak tieto s tovarom obdržal, kópiu daňového dokladu a kópiu dokladu o prevzatí tovaru.

5.4 Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Pri odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5.5 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.1 týchto Obchodných podmienok a vráti predávajúcemu tovar, ktorý má vady spôsobené kupujúcim, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu.

5.6 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo osobitne určený pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil

c) predaj novín, časopisov a periodickej tlače

d) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.7 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

a) ak kupujúci neprevezme tovar zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v ňou stanovenej odbernej lehote

b) ak si kupujúci zvolil ako spôsob dodania tovaru osobný odber a kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom, resp. dohodnutom náhradnom termíne, najneskôr však do 30 dní od uzavretia zmluvy

c) kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v súlade s bodom 6.1 b)

d) ak nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať. O tomto je povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa nedohodnú na náhradnom plnení

5.8 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia kupujúcemu, pričom je postačujúce doručenie formou e-mailu.

6. Platobné podmienky

6.1 Kupujúci si môže zvoliť niektorý z týchto spôsobov úhrady:

a) Platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru. Kupujúci uhradí kúpnu cenu kontaktnej osobe uvedenej na stránkach e-shopu: www.snm.sk/?eshop v rubrike „Kontakty". Platba platobnou kartou nie je možná.

b) Bankový prevod. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na účet: 7000 116 515 / 8180 a to bezodkladne, najneskôr do 5 dní uzavretia kúpnej zmluvy (t.j. záväzného prijatia objednávky predávajúcim). Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. Predávajúci vyexpeduje tovar až po zaplatení kúpnej ceny, pričom kúpna cena sa považuje za zaplatenú až po jej pripísaní na účet predávajúceho. Pokiaľ kúpna cena nebude uhradená v stanovenej lehote, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

c) Dobierku. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí zásielky na pošte alebo poštovému doručovateľovi.

6.2 Daňový doklad (pokladničný blok/faktúra v závislosti od spôsobu odovzdania tovaru) bude pri osobnom odbere odovzdaný spolu s tovarom, pri doručovaní prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. bude súčasťou zásielky.

7. Dodacie podmienky

7.1 Dodacia lehota je uvedená v potvrdení objednávky predávajúcim. Ak nie je v potvrdení objednávky uvedená iná lehota, predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy (t.j. potvrdenia objednávky predávajúcim) a pri platbe prevodom na účet do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota znamená, do koľkých dní predávajúci tovar odosiela.

7.2 Dodacie lehoty sú rôzne v závislosti od spôsobu doručenia tovaru zvoleného kupujúcim.

7.3 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v jeho objednávke a v záväznom prijatí tejto objednávky predávajúcim. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom.

7.4 Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním kupujúcemu, resp. ak si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia osobný odber a tovar si nevyzdvihol v dohodnutom alebo náhradnom termíne; pri doručovaní prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., ak si kupujúci nevyzdvihol tovar v ňou stanovenej odbernej lehote alebo ak bezdôvodne odmietol zásielku prevziať.

7.5 Pri neprevzatí tovaru je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať zaplatenie nákladov, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie a následné vrátenie tovaru.

7.6 Kupujúci je povinný pri osobnom odbere skontrolovať tovar pred potvrdením jeho prevzatia. V prípade vád tovaru je oprávnený odmietnuť takýto tovar prevziať. Pri doručovaní prostredníctvom poštovej prepravy je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať neporušenosť obalu a tovar prezrieť bez zbytočného odkladu. V prípade vád tovaru je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom.

7.7 O pripravenosti tovaru na osobný odber, resp. odovzdaní tovaru na poštovú prepravu bude kupujúci informovaný prostredníctvom sms/e-mailu.

7.8 Náklady na doručenie (ceny sú uvedené bez DPH):

a) Osobný odber: 0,- €

b) Doporučený list 2. triedy / doporučený list 2. triedy s dobierkou:

2,70 € do 100 g / 4,00 € do 100 g

3,00 € do 500 g / 4,30 € do 500 g

3,80 € do 1000 g / 5,10 € do 1000 g

4,40 € do 2000 g / 5,70 € do 2000 g

c) Balík na adresu / balík na adresu s dobierkou:

4,90 € do 5 kg / 6,20 € do 5 kg

5,90 € do 10 kg / 7,20 € do 10 kg

d) Dodanie tovaru VIP karta je možné formou osobného odberu, alebo doporučenej listovej zásielky.
Náklady na doručenie doporučenej listovej zásielky: 2,20 € (pri platbe vopred na účet)

e) V prípade doručovania do zahraničia, cena nákladov na doručenie bude účtovaná podľa aktuálne platného cenníka Slovenskej pošty, a.s., o čom bude kupujúci informovaný ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy.

7.9 Spôsob a trvanie prepravy: Slovenská pošta, a.s., dodanie zvyčajne 3. pracovný deň po dni podania.


8. Reklamačný poriadok

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži daňový doklad. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté najmä mechanickým poškodením alebo v dôsledku používania tovaru iným ako obvyklým spôsobom.

8.2 Kupujúci uplatní reklamáciu osobne v sídle predávajúceho na adrese Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava v čase od 9.00 do 15.00 hod., alebo písomne na adresu sídla predávajúceho alebo formou e-mailu na adrese: eshop@snm.sk. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť originál daňového dokladu.

8.3 Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a 623 zákona č. 40/194 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty 30 dní na vybavenie reklamácie je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu za tovar bez vád.

8.4 Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru do 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

8.5 Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavovala, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Počas odborného posudzovania tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru a na všetky s tým účelne vynaložené náklady. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno odmietnuť.

8.6 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.7 Ak ide o vadu neodstrániteľnú a táto vada bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo má kupujúci aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupukúci právo na primeranú zľavu z ceny.

8.8 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie (písomne alebo e-mailom). Ak je reklamácia uplatnená formou e-mailu, predávajúci zašle potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, resp. ak to nie je možné ihneď, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však s dokladom o vybavení reklamácie.

8.9 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O ukončení reklamačného konania a jeho výsledku predávajúci informuje kupujúceho e-mailom a následne písomne.

8.10 Začiatok reklamačného konania je podmienený doručením reklamovaného tovaru predávajúcemu. Spolu s tovarom je kupujúci povinný predložiť originál dokladu o zaplatení a prípadnú dokumentáciu k tovaru

8.11 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu a tieto vady riadne označiť.

8.12 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby – kupujúceho za účelom splnenia svojho záväzku v súvislosti s objednávkou kupujúceho a následného uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, a to najmä na účely vystavenia faktúry, vybavenia objednávky a identifikácie pri doručení tovaru, na účely evidencie objednávok a kúpnych zmlúv pre účely vybavenia reklamácií, a v prípade udelenia súhlasu pre účely zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií so súhlasom adresáta. Predávajúci prehlasuje, že na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej vete, bude získavať osobné údaje osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s tými osobnými údajmi, ktoré boli získané na odlišný účel.

9.2 Osobné údaje fyzickej osoby – kupujúceho sú spracovávané v tomto rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, adresa fakturačná a adresa pre doručenie, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo.

9.3 Kupujúci – právnická osoba alebo kupujúci – podnikateľ (právnická aj fyzická osoba) poskytuje údaje v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo.

9.4 Kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa jeho súhlas nevyžaduje, keďže poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie povinnosti predávajúceho, vyplývajúcej z kúpnej zmluvy alebo predzmluvných vzťahov. Kupujúci si je vedomý, že predávajúci bude osobné údaje kupujúceho spracúvať až do splnenia účelu ich spracúvania.

9.5 Kupujúci si je vedomý, že jeho osobné údaje budú spracúvané v účtovnom systéme predávajúceho, v zmysle príslušných daňových právnych predpisov Slovenskej republiky, ak boli v účtovnom systéme zaevidované ako daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov. Takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie po dobu určenými právnymi predpismi.

9.6 Kupujúci má v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon") právo na:

a) Právo na prístup
Právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ kupujúci nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak kupujúci o poskytnutie týchto informácií požiada elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b) Právo na opravu
Predávajúci prijal primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o kupujúcom k dispozícii. Ak má kupujúci za to, že údaje, ktorými disponuje Predávajúci sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže požiadať o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Kupujúci má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Uvedené právo je potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, v prípade právnych a regulačných povinností je možné, že takejto žiadosti Predávajúci nebude môcť vyhovieť.

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho, aby prestal používať jeho osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď má Kupujúci za to, že osobné údaje môžu byť nepresné alebo už sú nepotrebné pre ďalšie využitie.

e) Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností je Kupujúci oprávnený požiadať o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Predávajúci získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f) Právo namietať
Kupujúci má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Predávajúceho. V prípade, ak Predávajúci nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Kupujúci podá námietku, nebudeme Predávajúci osobné údaje Kupujúceho ďalej spracúvať.

g) Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Kupujúci má právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Kupujúceho vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú osobné údaje Kupujúceho spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si Kupujúci môže overiť podľa účelu spracúvania.

h) Právo podať sťažnosť
Kupujúci má právo podať sťažnosť na spôsob, akým sú jeho osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na Zodpovednú osobu Predávajúceho.

Ak nie je Kupujúci spokojný s odpoveďou Predávajúceho, alebo sa domnieva, že osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


10. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170


11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 16. mája 2013. 
11.2 Zmeny Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho www.snm.sk/?eshop. (posledná aktualizácia 1.3. 2023)