Decree on the Legal Status of Jews

Decree on the Legal Status of Jews, better known as the "Jewish Code" was a legal norm adopted by the government of the wartime Slovak state. At the time of its adoption it was one of the harshest anti-Jewish legislative acts in Europe. It became an essential instrument for the "resolution of the Jewish question" in Slovakia and therefore is crucial to understand where the Slovak Republic stood in this process from an international perspective. Museum decided to publish an English translation of the „Jewish Code“ to make it possible to expand research and knowledge about this tragic part of our national history. New English version was introduced on the occasion of the International Holocaust Remembrance Day in January 2023.

Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako „Židovský kódex“, bolo právnou normou prijatou vládou vojnového Slovenského štátu. V čase jeho prijatia išlo o jeden z najtvrdších protižidovských legislatívnych aktov v Európe. Stalo sa základným nástrojom „riešenia židovskej otázky“ na Slovensku, a preto je kľúčové pochopiť, kde sa Slovenská republika v tomto procese nachádzala z medzinárodného hľadiska. Múzeum sa rozhodlo vydať anglický preklad „Židovského kódexu“, aby umožnilo rozšíriť výskum a poznatky o tejto tragickej časti našich národných dejín. Nová anglická verzia bola predstavená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu v januári 2023.

Publikácia je v anglickom jazyku.

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava 2022, 63 strán.

ISBN 978-80-8060-526-1

Decree on the Legal Status of Jews
Cena bez DPH: 18,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 18,00 €