Zborník SNM Archeológia 24, ročník CVIII – 2014

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku

Obsah

 • Bulvová-Cebová Kristýna: Zoomorfní plastika kozla z mladší doby kamenné z Třebosic
 • Klčo Marián – Krupa Vladimír: Hrob kultúry so šnúrovou keramikou z lokality Krakovany-Stráže
 • Botoš Alexander: Sídlisko z doby bronzovej v Čerenčanoch
 • Kos Petr: K upřesnění datace hrobu H 895 z Modřic
 • Štolcová Tereza – Zajonc Juraj: Rekonštrukcia tkania v dobe halštatskej na základe nálezu tkáčskej dielne z Dunajskej Lužnej
 • Gačková Lýdia – Miroššayová Elena – Šimčík Peter: Nové nálezy k problematike doby halštatskej z územia Košickej kotliny
 • Bartík Juraj – Čambal Radoslav: Laténske nálezy z Tisovca-Hradovej, okr. Rimavská Sobota
 • Čambal Radoslav – Štrbík Ján: Keltské sklené náramky z povodí Malokarpatských potokov
 • Frecer Robert: Horná časť unikátnej keramickej lampy z Brigetia
 • Prohászka Péter: Nálezové celky zo staršej doby rímskej z juhozápadného Slovenska vo svetle nových archívnych prameňov
 • Budaj Marek – Prohászka Péter: Solidus východorímskeho cisára Anastázia I. z Čataja
 • Turčan Vladimír: Včasnostredoveké sídliskové objekty z Lábu
 • Šefčáková Alena: Archeozoologické nálezy z včasnostredovekých sídliskových objektov z Lábu
 • Müllerová Mária: Depoty južných Slovanov a ich klasifikácia pomocou metódy hlavných komponentov
 • Hrnčiarik Erik: Archeologický výskum v exteriéri kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre
 • Šimončičová Koóšová Petra: Súbor skla z Killyho kúrie v Častej
 • Antoni Daniel: Dve krátke chladné zbrane z hradu Devín
 • KOLOKVIUM
 • Turčan Vladimír: Dvanásty ročník kolokvií k otázkam rímsko-germánskej archeológie
 • Droberjar Eduard: Poznámky ke studiu o nejstarší germánské keramice v Čechách a na Moravě
 • Zavřel Petr: Nálezy hrncovitých nádob s tzv. kyjovitým okrajem z období LTD2B-ŘA z jižních Čech
 • Jílek Jan – Vokolek Vít – Urbanová Kristýna: Tkalcovská dílna ze Slepotic, okr. Pardubice
 • Bursák Daniel: Keramický soubor ze sídliště starší doby římské u Tuchlovic
 • Elschek Kristian: Včasnogermánska polozemnica zo sponou typu Aucissa, príspevok k príchodu najstarších Germánov do stredného Podunajska
 • RECENZIE
Zborník SNM Archeológia 24, ročník CVIII – 2014
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €