Zborník SNM Archeológia 26, ročník CX - 2016

Obsah

 • KATARÍNA GAJARSKÁ: Neolitický dom na sídlisku kultúry s lineárnou keramikou v Blatnom
 • ZOJA BENKOVSKY-PIVOVAROVÁ: K terminológii počiatku strednej doby bronzovej na južnom Slovensku vo svetle nálezov z hrobu 3/62 maďarovskej kultúry z Nových Zámkov
 • PAVOL JELÍNEK: Objekty s dvojicami ľudských skeletov na sídliskách staršej a strednej doby bronzovej na Slovensku
 • GABRIEL NEVIZÁNSKY - PÉTER PROH8SZKA: Bronzový depot zo šrišských Lužianok z roku 1876
 • MILAN HORŇÁK: Sídliskový areál lužickej kultúry a zo stredoveku v Púchove-Horných Kočkovciach
 • LUCIA BENEDIKOVÁ: Nálezy z Vršatského podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej a v dobe halštatskej
 • PETR KOS: Pohřebiště ze Slavkova a jeho přínos k poznání vývoje halštatské kultury ve středním Politaví
 • KATARÍNA HARMADYOVÁ: Dvojslučková oblúkovitá spona z Bratislavy-Devína
 • RADOSLAV ČAMBAL: Včasnolaténske spony z Horných Orešian - Slepého vrchu v zbierkach SNM-Archeologického múzea v Bratislave
 • IGOR BAZOVSKÝ: Súčasti astragálových opaskov z juhozápadného Slovenska
 • RADOSLAV ČAMBAL: Neskorolaténske nákončia jariem konského záprahu z priestoru Bratislavy
 • V. KRUPA - M. DAŇOVÁ - J. ŠTUBŇA - Ľ. ILLÁŠOVÁ - J. TRIPÁK: Prsteň z bohatého hrobu I z Krakovian-Stráží
 • DARINA BIALEKOVÁ: Predmety a polovýrobky z kosti a parohu z pobedimského hradiska
 • SAMUEL ŠPANIHEL: Nálezy keramiky z pevnosti v Čiernom - Valoch
 • MÁRIO BIELICH: Stredoveké isídlenie v Rumanovej
 • LUCIA PILKOVÁ - PETRA ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ: Militáiá, ostrohy a konský postroj z Čeboviec - Zeleného hradu
 • PETER NAGY - EVA ĎURKOVIČOVÁ: Výsledky archeologického výskumu Kalvínskeho kostola v Šamoríne
 • JAROSLAVA RUTTKAYOVÁ: Miniatúrne nádoby z pohrebiska vo Veľkom Cetíne
 • JAROSLAVA SCHMIDTOVÁ: Miniatúrna nádobka z doby rímskej z Bratislavy-Čunova
 • TOMÁŠ ZEMAN: Miniaturní keramické nádoby z doby římské z jihovýchodní Moravy
 • LEV ZACHAR - VLADIMÍR TURČAN: Miniattúrna keramika zo sídliskových objedktov v Šaštíne-Stráží a v Trnave
 • RADKA KNÁPEK - ONDREJ ŠEDO: Misky s omfalem v životě barbarských společností doby římské
Zborník SNM Archeológia 26, ročník CX - 2016
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €