Mäkkýše Bratislavy

Autor: Tomáš Čejka, Juraj Čačaný, Libor Dvořák

Publikácia je súhrnom faunistických poznatkov o mäkkýšoch tvz. Veľkej Bratislavy, ktoré získali autori počas terénnych prieskumov v rokoch 2000–2018 na 156 lokalitách. Okrem komplexných faunistických dát obsahuje publikácia aj originálne poznatky o ekológii jednotlivých druhov, získané počas terénnych prieskumov. Súčasťou publikácie je aj pomerne podrobný opis historických a súčasných prírodných pomerov Bratislavy, nechýba ani vyhodnotenie malakofauny Bratislavy z hľadiska ochrany prírody, vrátane ekosozologických manažmentových odporúčaní.

Rozsah: 175 str.

ISBN: 978-80-8060-462-2

Obsah

 • I. Úvod
 • História výskumu bratislavskej malakofauny
 • Charakteristika skúmanej oblasti
 • Vymedzenie skúmanej oblasti
 • II. Prírodné pomery Bratislavy
 • Geomorfologická charakteristika
 • Hydrologické pomery
 • Klimatické pomery
 • Geologické pomery
 • Pedologické pomery
 • Vegetačné pomery
 • Prírodné pomery od konca pleistocénu po atlantik
 • Historické pomery bratislavských lesov od stredoveku po novovek
 • Bezlesie a malakofauna
 • III. Materiál a metodika
 • Terénne metódy zberu mäkkýšov
 • Laboratórne práce
 • Charakteristiky skúmaných lokalít s príslušnými druhmu
 • IV. Systematický prehľad mäkkýšov zistených na území Bratislavy
 • V. Charakteristiky druhov a ich výskyt v rámci Bratislavy
 • Suchozemské druhy
 • Vodné druhy
 • Výsledky
 • VI. Ekosozologické vyhodnotenie malakofauny
 • VII. Všeobecné charakteristiky bratislavskej malakofauny
 • VIII. Špecifiká mestskej malakofauny
 • IX. Malakofauna z pohľadu ekosozologického manažmentu
 • Význam odumretého dreva pre mäkkýše
 • Ekosozologický manažment bezlesia
 • Vodné biotopy
 • X. Súhrn a záver
 • Summary
 • Poďakovanie
 • Literatúra
 • Slovníček odborných termínov
Mäkkýše Bratislavy
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €