Paramenty/liturgické textílie

Katalóg z výstavy Paramenty/liturgické textílie prináša prehľad typológie odevov a textílií, ktoré majú špecifickú funkciu: v zložitom systéme cirkevných obradov prispievajú k vytváraniu atmosféry tajomna, nevšednosti, zázraku. Textílie sú predstavené v kontexte ich pôvodného určenia, teda vo väzbe na nositeľa a obradnú príležitosť. Spracované sú nielen odevy a textílie väčšinovej cirkvi na Slovensku – rímskokatolíckej – , ale aj pravoslávnej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Výstava, aj katalóg približujú takmer neznáme textilné a odevné pamiatky spájajúce sa s územím Slovenska. Práve odevy a textílie používané pri bohoslužbách predstavujú najstaršie dochované odevné artefakty, ktoré sú pre nás aj dnes svedectvom vývoja textilných techník, textilných remesiel, ale aj textilného priemyslu. Viaceré prezentované textílie a odevy sú v rámci Slovenska ojedinelými umeleckoremeselnými artefaktmi. Prostredníctvom vystavovaných artefaktov je vyzdvihnutá aj práca ešte stále málo známej oblasti reštaurovania – reštaurovanie textilu a odevu, ktorá má na pôde SNM – Historického múzea dlhoročnú tradíciu.

Obsah

  • (Ne)záujem o liturgické textílie (Eva Hasalová)
  • Liturgický odev v rímskej a byzantskej tradícii (Elena Piatrová)
  • Typológia rímskokatolíckych bohoslužobných odevov a textílií (Eva Hasalová, Elena Piatrová)
  • Typológia byzantských bohoslužobných odevov a textílií (Eva Hasalová, Elena Piatrová)
  • Typológia evanjelických odevov a textílií (Eva Hasalová, Elena Piatrová)
  • Za chrámovou bránou
  • Symbolika vegetatívnych motívov (Alena Piatrová)
  • Slovník techník zhotovenia a výzdoby textilu (Eva Hasalová, Juraj Zajonc)
Paramenty/liturgické textílie
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €