Zborník SNM Archeológia 27, Ročník CXI - 2017

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • Tomáš Michalík: Paleolitické nálezy z Prašníka a Trstína. Príspevok k paleolitickému osídleniu severovýchodnej časti Malých Karpát
 • Alena Šefčáková: Praveké kresby v jaskyni Domica
 • Barbara Danielová: Medená sekera z Hruštína
 • Adam Gašpar: Obilné jamy v praveku stredného a dolného Ponitrianska
 • Juraj Bartík – Tomáš Zachar: Ozdobný štít únětickej kultúry z Gajar
 • David Vích: Pozdně bronzový depot se štítovou sponou z Moravské Třebové
 • Peter Šimčík: Plasticky zdobená mazanica z Prešova-Nižnej Šebastovej
 • Peter C. Ramsl: Bronze- und eisenzeitliche Gräberfelder in Nordostösterreich: topographische Lage, Strukturen, und geschlechtspezifische Bestattungsareale anhand von ausgewählten Beispielen
 • Radoslav Čambal – Igor Bazovský: Neskorolaténske sídliskové objekty v Bernolákove, okr. Senec
 • Miroslava Daňová – Rímsky prsteň z Trenčína
 • Vladimír Turčan: Včasnostredoveké sídliskové objekty z Bernolákova
 • Lucia Pilková – Petra Šimončičová Koóšová: Predmety každodennej potreby z Čeboviec – Zeleného hradu (okr. Veľký Krtíš)
 • Michal Pírek: Gajary – Posádka vo svetle historických prameňov
 • Marek Budaj – Michal Pírek: Nálezy z 14. -15. storočia z hradu Tekovská Breznica
 • KOLOKVIUM
 • Vladimír Turčan: Pätnásty ročník kolokvií k otázkam rímsko-germánskej archeológie
 • Zdeněk Beneš: Doklady výzdoby ozubeným kolečkom (radýlkem) na sídlišti z počátku doby římské v Mlékojedech, okr. Mělník
 • Eduard Droberjar – Radka Knápek: K labskogermánské radélkované keramice Kristian Elschek: Rädchenverzierte Keramik der römischen Kaiserzeit vom südlichen Marchgebiet
 • Linda Kovácsová – Ján Rajtár: Urny zdobené ozubeným kolieskom z vybraných hrobov pohrebísk v Kostolnej pri Dunaji a v Sekuliach
 • Jaroslava Ruttkayová – Matej Ruttkay: Keramika zdobená radielkom z Ponitria a Požitavia Vladimír Varsik: Nádoby zdobené ozubeným kolieskom z kvádskeho sídliska vo Veľkom Mederi
 • Petr Zavřel: Tečkovaná a radélkovaná výzdoba na keramice starší doby římské z jihočeských lokalit
Zborník SNM Archeológia 27, Ročník CXI - 2017
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €