Zborník SNM Archeológia 20, ročník C IV - 2010

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • ŠTÚDIE
 • FARKAŠ, Zdeněk: Medený sekeromlat zo Studienky
 • MALČEK, Róbert: Zvieracia plastika badenskej kultúry z Lieskovca
 • BARTÍK, Juraj – SCHREINER, Marcus: Ein Bronzehortfund aus Gemeinde Ľubá
 • HLAVENKOVÁ, Lucia: Hradisko kultúry stredodunajských popolnicových polí v Marianke – 1. časť (typologicko-chronologická analýza
 • KOZUBOVÁ, Anita: Hroby so železnými sekerkami na pohrebiskách zo staršej doby železnej v karpatsko-dunajskom priestore
 • KOLNÍKOVÁ, Eva – Branislav Kovár: Laténske mince v bratislavskom Podhradí
 • BAZOVSKÝ, Igor – DAŇOVÁ, Miroslava: Antické pečatné prstene z Bratislavy – Rusoviec
 • DAŇOVÁ, Miroslava – ČAMBAL, Radoslav– TURČAN, Vladimír: Súbor predmetov z bratislavského Hradného kopca
 • BIELICH, Mário – ELSCHEK, Kristián – ŠIMČÍK, Peter: Včasnostredoveké objekty z Chorvátskeho Grobu, miestnej časti Čierna voda
 • VAVÁK, Július: Včasnostredoveké osídlenie v Pezinku
 • ČAMBAL, Radoslav – CHOMA, Igor: Románsky meč a hlavica meča z Bacúrova
 • MALEC, Juraj: Drobné stredoveké fortifikácie na strednom Považí (12. stor. – pol. 16. stor.)
 • KOLOKVIUM
 • Germánska keramika zo sídlisk záverečného horizontu svébskeho osídlenia
 • TURČAN, Vladimír: Ôsmy ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky
 • BELJAK, Ján: Germánske osídlenie v Štúrove a na dolnom Pohroní v staršej dobe rímskej
 • KUZMOVÁ, Klára: Nálezy terry sigillaty a jej napodobenín z germánskych sídlisk v Bíni
 • TURČAN, Vladimír: Osídlenie z doby rímskej v Bíni (stručný prehľad
Zborník SNM Archeológia 20, ročník C IV - 2010
Cena bez DPH: 12,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 12,00 €