Zborník SNM 2011 – Archeoloógia supplementum 4 Karolínska kultúra a Slovensko

Publikácia sa venuje vzťahu slovenského resp. stredodunajského územia k západnému, t. j. v podstate karolínskemu kultúrnemu okruhu.

Obsah

 • BOROŇ, Piotr - FOLTYN, Edelgarda M.: Na pólnoc vod państwa (wielko)morawskiego
 • HANULJAK, Milan – KUZMA, Ivan: Doklady včasnostredovekej tkáčskej výroby z Mužle-Čenkova
 • HUNKA, Ján: Karolínske mince zo Slovenska a ich význam
 • POPMFYOVÁ, Bibiana: Karolínska architektúra – k otázkam jej vplyvu a recepcie
 • PROFANTOVÁ, Naďa: Karolínske importy a jejich napodobování v Čechách, případne na Moravě (konec 8. – 10. Století)
 • STEINHüBEL, Ján: Včasnostredoveký národ a jeho dejiny
 • ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Iroškótska misia a Slovensko
 • TURČAN, Vladimír: Severný Jadran – jeden z možných inšpiračných zdrojov umeleckého remesla stredodunajských Slovanov
 • TURČAN, Vladimír: Karolínsky meč zo Smoleníc
 • UNGERMAN, Šimon: Tzv. blatnicko-mikulčický horizont a jeho vliv na chronologii raného středověku
 • VANČO, Martin: K problematike „iroškótskych“ vplyvov vo veľkomoravskom umení
Zborník SNM 2011 – Archeoloógia supplementum 4 Karolínska kultúra a Slovensko
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €