Zborník SNM Archeológia 19, ročník C III - 2009

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného, vrcholného a neskorého stredoveku.

Obsah

 • ŠTÚDIE
 • FARKAŠ, Zdeněk: Tri plastiky badenskej kultúry
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel: Zvieracia plastika badenskej kultúry zo Stránskej
 • BARTÍK, Juraj: Bronzezeitliche Gegenstände aus einer Privatsammlung II
 • STRUHÁR, Víťazoslav: Ojedinelé nálezy bronzovej industrie zo stredného Slovenska
 • KOZUBOVÁ, Anita: Diaľkové zbrane z pohrebísk vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku
 • BAZOVSKÝ, Igor – GREGOR, Miloš: Mincové dávkovacie platničky z Mudroňovej ulice v Bratislave
 • ČAMBAL, Radoslav: Nové nálezy z doby laténskej z Plaveckého Podhradia – Pohanskej
 • TURČAN, Vladimír: Nálezy z obdobia avarského kaganátu zo zadunajskej časti Bratislavy
 • BRODŇANOVÁ, Barbora: Drumbľa v archeologických nálezoch
 • KRAMPL, Tomáš: Výskum v kaplnke sv. Kataríny v Bratislave
 • MATERÁLY
 • FARKAŠ, Zdeněk: Hlinená platnička lengyelskej kultúry z Košolnej
 • ČAMBAL, Radoslav – BUDAJ, Marek: Keltské tetradrachmy z Pezinka a Bratislavy – Rače
 • TURČAN, Vladimír: Germánsky žiarový hrob z Bernolákova
 • BUDAJ, Marek: Byzantská minca z Gajar
 • KOLOKVIUM
 • Germánska keramika zo sídlisk záverečného horizontu svébskeho osídlenia
 • TURČAN, Vladimír: Siedmy ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky
 • BELJAK, Ján: Osada zo začiatku obdobia sťahovania národov v Štúrove v kontexte osídlenia na dolnom Pohroní
 • ŠEDO, Ondrej: Produkce hrnčířských pecí ze závěrečných fází protohistorického období ve Vávrovicích a Opavě – Kylešovicích
 • Vladimír VARSIK, Vladimír – KOLNÍK, Titus: Objekty zo začiatočnej fázy doby sťahovania národov v Cíferi – Páci
 • ZEMAN, Tomáš: Nové germánske sídliště v Modré u Velehradu
 • ZEMAN, Tomáš: Archeologické datování kontra absolutní data na příkladu vybraných objektů ze sídliště ve Zlechově
 • ŽAÁR, Ondrej – POLÁKOVÁ, Zuzana – BIELICH, Mário: Nálezy z mladšej doby rímskej z Veľkého Zálužia
 • ELSCHEK, Kristian: Ein frühvölkerwanderungszeitliches Grubenhaus aus Bratislava – Dúbravka (Objekt 125/92)
Zborník SNM Archeológia 19, ročník C III - 2009
Cena bez DPH: 12,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 12,00 €