Bratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod

Pred 1150 rokmi, v roku 863, prišli na územie Veľkej Moravy dvaja bratia z byzantského Solúnu, Konštantín-Cyril a Metod. Mali za úlohu, ako to požadoval veľkomoravský panovník Rastislav vo svojom posolstve do Konštatínopola byzantskému cisárovi Michalovi III., podporiť christianizačný proces v krajine. K významnému jubileu príchodu a pôsobenia Konštantína-Cyrila a Metoda bola pripravená výstava a konferencia Bratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod.

Obsah

 • KOLNÍK, Titus: Počiatky kresťanstva v strednom Podunajsku vo svetle historických a archeologických prameňov
 • IVANIČ, Peter - Martin Hetényi: Geopolitická situácia priestoru strednej a juhovýchodnej Európy v ranom stredoveku
 • TURČAN, Vladimír: Pôvodné slovanské náboženstvo a christianizácia stredodunajských Slovanov
 • RUTTKAY, Alexander T.: Najstaršie sakrálne stavby na Slovensku ako odraz christianizácie a budovania kresťanských inštitúcií v 9. – 11. storočí
 • RUTTKAY, Matej: Mocenské centrá Nitrianskeho kniežatstva
 • BEDNÁR, Peter: Nitra v časoch pôsobenia sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda
 • STEINHüBEL, Ján: Moravania, Chorváti a Bulhari v plánoch pápežskej kúrie (860–880)
 • ŠKOVIERA, Andrej: Životy svätého Nauma Ochridského ako historické pramene
 • ŠKVARNA, Dušan: Cyrilo-metodský obraz v slovenskej kultúre 19. storočia. Premena tradície na kult a ich podoby
 • VETRÁKOVÁ, Anna: Oslavy tisícročného jubilea príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu v roku 1863
 • HUDEK, Adam: Cyrilo-metodská tradícia na Slovensku v 20. storočí
Bratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €