Zborník História 47

Zostavovateľka: Mgr. Gabriela Kochanová, PhDr. Gabriela Podušelová

Zborník príspevkov z odborného sympózia Akvizičná činnosť múzeí v súčasnosti – problémy, možnosti, perspektívy. Hronec, 18. – 19. septembra 2007

Obsah

  • ZAUJONC, Juraj: Dve čínske textílie z pozostalosti Milana Rastislava Štefánika zo zbierky Slovenského národného múzea – Historického múzea
  • TOMČÍK, Peter: Osudy predmetov z japonskej zbierky M.R. Štefánika
  • KOLČÁKOVÁ, Karin: Ozdobný záves z pozostalosti M.R. Štefánika – reštaurátorská dokumentácia
  • ONDREJKOVÁ, Katarína: Dračí odev z pozostalosti M.R. Štefánika – reštaurátorská dokumentácia
  • LALÍKOVÁ, Nina: Reštaurovanie divadelného plagátu zo zbierok SNM-Historického múzea
  • MAČUHA, Maroš: Postavenie a majetky Révaiovcov do polovice 17. stor.
  • HUPKO, Daniel: Aristokratické manželstvo a jeho chápanie na konci 19. stor. na príklade červenokamenských Pálfiovcov
  • TOMČÍK, Peter: Ferdinand Čatloš – Prežitkové fragmenty
  • PAPCO, Ján: Postrehy a úvahy o Palkových podobizniach muža a ženy na základe nových hypertetických vzťahov a súvislostí
  • MILANOVÁ, Andrea: Ľudovát Csodák a jeho dielo v kontexte slovenskej krajinomaľby
Zborník História 47
Cena bez DPH: 12,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 12,00 €