Múzeum 2/2020

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • Hlavná téma:
 • ŽIAK, Matej: Poslanie prírodovedných múzeí v súčasnosti
 • KAUTMAN, Ján: Biodiverzita a múzeum
 • FULÍN, Miroslav; SITÁŠOVÁ, Eva: Kam smerujú prírodné vedy v múzeách?
 • VOLEKOVÁ, Bronislava; KAUTMANOVÁ, Ivona: Interdisciplinárny výskum v oblasti prírodných vied na príklade projektu APVV
 • GBÚROVÁ ŠTUBŇOVÁ, Eliška; KUČERA, Jaromír; SLOVÁK, Marek: Medzinárodná spolupráca – zachovanie endemickej flóry Karpát
 • KAUTMANOVÁ, Ivona: DNA barcoding – nový spôsob mapovania a ochrany biodiverzity
 • KICKO, Ján; HAVRANOVÁ Ivana: Zoologický zbierkový fond a legislatíva ochrany prírody
 • Múzejné zbierky:
 • BUCH, Samuel: Klasifikácia múzejných expozícií a výstav venovaných sexualite
 • Z histórie:
 • SITAŠOVÁ, Eva; FULÍN Miroslav: História a súčasnosť prírodovednej činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach
 • KUŠNÍR, Jozef: 75 rokov Krajského múzea v Prešove
 • Informačné zdroje:
 • HOMOLOVÁ, Zuzana; CHOVANCOVÁ, Gabriela; PETRÁNOVÁ, Martina: Múzeum TANAP-u, organizačná zložka Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u Štátnych lesov TANAP-u
 • ŠUBOVÁ, Danka: Činnosť Prírodovednej komisie Zväzu múzeí na Slovensku
 • Múzejná komunikácia:
 • PETRÁKOVÁ, Alena: Výstava Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ
 • BOBÁKOVÁ, Jaroslava: Výstava ako forma prezentácie prírodovednej činnosti Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Barbara; VOLEKOVÁ, Bronislava: Fotografická výstava TRITRI (Tatry očami geológov)
 • KICKOVÁ, Květa: Aktuálne výzvy v prírodovednom vzdelávaní v múzeách
 • ŠUBOVÁ, Danka; FARKAŠOVSKÁ, Eva; LENKOVÁ, Alena: Environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva
 • RICHTEROVÁ, Ľubica: Lesná či múzejná pedagogika?
 • KUCHARÍK, Juraj: Benka maľuje Slovensko. Vzdelávací program k výstave Martin Benka v SNM-Historickom múzeu
 • Personálie:
 • Predstavujeme nových riaditeľov: PhDr. Ľuboš Olejník, PhD., riaditeľ Krajského múzea v Prešove
 • Recenzie a anotácie:
 • TURČAN, Vladimír: Medizin und Militär – Soldiers and Surgeons.
 • TURČAN, Vladimír: Hana Kábová, Ivana Koucká a kol. Josef Dobiáš (1888 – 1972). Život a dílo
 • VACULOVÁ REPOVÁ, Veronika: Ondřej Chrobák, Rostislav Koryčánek, Martin Vaněk, ilustrácie David Böhm. Jak se dělá galerie
 • VACULOVÁ REPOVÁ, Veronika: Pavlína Pitrová, ilustrácie Kateřina Perglová. Hurá do galerie. Průvodce světem výtvarného umění pro děti
Múzeum 2/2020
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €