Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku. Predstavenie novej publikácie

19. 9. 2022, 16:00 - 17:00

Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku. Predstavenie novej publikácie

V šiestom zväzku edície Museion sú uverejnené príspevky venované historickým udalostiam, ktoré sa odohrali na stredoeurópskej hranici v 1. – 4. storočí. Tieto udalosti boli zaznamenané antickými autormi a zdokumentované archeologickými výskumami významných lokalít – sídlisk i pohrebísk – vrátane ojedinelých dôležitých nálezov zo slovenských zbierkotvorných inštitúcií. Autormi článkov sú poprední archeológovia a historici zaoberajúci sa výskumom doby rímskej a vplyvom antiky na územie ležiace severne od stredného toku Dunaja. Výsledky svojich výskumov dosiaľ zverejnili prevažne v nízkonákladových domácich i zahraničných publikáciách, širšej verejnosti väčšinou neprístupných. Tieto poznatky sú teraz prvýkrát sústredené v jednej publikácii. Čitateľ tak môže získať komplexnejší pohľad na dobu priameho dotyku nášho územia s antickou civilizáciou a porovnať historické udalosti s ich reflexiou v archeologických nálezoch. Túto epochu, v ktorej sa stredné Podunajsko dočasne dostalo do písomne zaznamenaných dejín, autori spracovali na základe dokladov o živote príslušníkov kniežacích a náčelníckych rodov – germánskej elity. Vďaka tomu, že mená niektorých z nich sa objavili aj v antických písomných prameňoch, je toto obdobie aspoň z časti personifikované. Ich životnú úroveň dokumentujú výsledky výskumov sídlisk, pohrebísk a analýza materiálnej kultúry. 

Program 

Vladimír Turčan, zostavovateľ, spoluautor
Predstavenie publikácie v rámci edície Museion

Igor Bazovský a Radoslav Čambal, spoluautori
Sídla elít v dobe laténskej na juhozápadnom Slovensku

Kristián Elschek, spoluautor
Germánske stredisko v Zohore a kniežacie hroby zo staršej dobyrímskej zo Zohora a Vysokej pri Morave
Antické kúpele v Bratislave-Dúbravke

Juraj Kucharík, spoluautor
Elity očami Rimanov. Kvádski králi v svedectvách písomných prameňov 

Miesto 

Sídelná budova SNMVajanského nábrežie 2, Bratislava

Cena publikácie 

Publikáciu v cene 19 eur je možné zakúpiť priamo na podujatí, alebo v E-shope SNM.