Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska


Projekt realizovaný z prostriedkov pridelených agentúrov APVV.

Názov projektu: Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Koordinátor projektu: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum 

Zodpovedný riešiteľ: Igor Bazovský

Doba riešenia: 01.07.2016 / 30.06.2020

Registračné číslo: APVV-15-0491

Spolupracujúca organizácia: Archeologický ústav SAV

Geografické prostredie malo výrazný vplyv na proces osídlenia v horských a podhorských oblastiach. Práve porovnanie rozdielov v osídlení v obidvoch typoch krajiny na príkladoch vytipovaných kľúčových lokalít najmä na západnom Slovensku umožňuje postihnúť určité zákonitostí osídlenia. Hlavným zámerom projektu je poznanie dynamiky osídlenia v horských a podhorských oblastiach v praveku a včasnej dobe dejinnej. Dôraz je kladený na historické medzníky v danom čase a priestore (napr. začiatok halštatského a laténskeho osídlenia horských oblastí, záver laténskeho osídlenia malokarpatskej oblasti v kontexte „katastrofického horizontu" v závere doby laténskej). Kľúčové budú styčné oblasti horských a podhorských kultúrnych okruhov – najmä stredné Považie, Záhorie, stredné a horné Ponitrie. Bude sa sledovať surovinové a environmentálne zázemie a komunikačné ťahy. Prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov bude interdisciplinárny prístup k problematike.

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/kontakt/vyskum/projekty-apvv/proces-a-zakonitosti-osidlenia-horskych-a-podhorskych-oblasti-zapadneho-slovenska/