Kalendárium podujatí na rok 2018

od 11. 2. 2018, 10:00 do 9. 12. 2018, 16:00

Kalendárium podujatí na rok 2018

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXVIII. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2018
CALENDAR OF EVENTS OF THE 28th ETHNOLOGICAL YEAR 2018

11. február
Už sa fašiang kráti
Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.

February 11
Shrovetide Will Be Over Soon
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying of the contrabass and other Shrovetide entertainment.


25. marec

Veľká noc na dedine
Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka. (r. k. sv. omša)

March 25
Easter in the Countryside
Traditional spring customs and rituals presented by children´s folk groups, Easter customs, Easter egg decoration.


29. apríl

Stavanie májov
Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb. (ev. a. v. služby Božie)

April 29
Erecting of the Maypoles
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folk groups and ensembles.

13. máj
Te prindžaras amen / Spoznajme sa
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov. (r. k. sv. omša)

May 13
Te prindžaras amen / Let's Get to Know Each Other
Folk traditions, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.


27. máj
Detská nedeľa
Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov. (ev. a. v. služby Božie)

May 27
Children's Sunday
Children folk groups' performances, a stroll through fairytale and other attractions for children.


10. jún
Turčianske slávnosti folklóru
34. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je aj podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s ukážkami tradičnej ľudovej a umeleckej výroby.

June 10
Turiec Folklore Festival
The 34rd anniversary of the Turiec region´s folklore festival. Traditional crafts and handicrafts presentation.


23. jún
Na svätého Jána
Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

June 23
St. John´s Day
Presentation of customs connected with the summer solstice.


8. júl
Turčianska harmonika
16. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov.

July 8
Turiec Harmonica
The 16th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and neighbouring regions.


22. júl
Oravská nedeľa
Tradičná kultúra, folklór, zvyky a ľudová umelecká výroba regiónu Orava. (r. k. sv. omša)

July 22
Orava Sunday
Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Orava region.


12. august
Ľanová nedeľa
Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre. (ev. a. v. služby Božie)

August 12
Flax Sunday
Processing of a flax fibre and sheep wool, rustic clothing in the context of traditional culture.


26. august
Dožinky
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín. (ev. a. v. služby Božie)

August 26
Harvest Festival
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.


9. september
Človek a príroda
„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody. (r. k. sv. omša)

September 9
The Man and Nature
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.


30. september

Michalský jarmok
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov. (r. k. sv. omša)

September
30 St. Michael´ s Fair
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.


14. október

Keď sa zima opýta
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál. (r. k. sv. omša)

October 14
When the Winter Asks You
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, tasting potato foods.


9. december

Vianoce na dedine
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov. (r. k. sv. omša)

December 9
Christmas in the Countryside
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.


Poriadok prezentácie výrob a predaja tovarov v areáli Múzea slovenskej dediny (.pdf) (PDF, 754,6 kB)