Rok plný tradícií – kalendárium podujatí na rok 2020

od 16. 2. 2020, 10:00 do 13. 12. 2020, 16:00

Rok plný tradícií – kalendárium podujatí na rok 2020


Kalendárium podujatí XXX. národopisného roka 2020

16. február 2020
Už sa fašiang kráti
Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.
February 16
Shrovetide Will Be Over Soon

Shrovetide walk-about with traditional masks, burying the contrabass and other Shrovetide entertainment.

 

ZRUŠENÉ, prepáčte! 29. marec 2020
Veľká noc na dedine
Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.
CANCELED, sorry! March 29 
Easter in the Countryside

Traditional spring customs and rituals presented by children´s folklore groups, Easter customs, Easter egg decoration.

 

ZRUŠENÉ, prepáčte! 26. apríl 2020
Stavanie májov
Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.
CANCELED, sorry! April 26
Erecting of the Maypoles
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folklore groups and ensembles.

 

ZRUŠENÉ, prepáčte! 10. máj 2020
Te prindžaras amen / Spoznajme sa
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.
CANCELED, sorry! May 10 
Let's Get to Know Each Other
Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.

 

ZRUŠENÉ, prepáčte! 31. máj 2020
Detská nedeľa
Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.
CANCELED, sorry! May 31
Children's Sunday
Children folklore groups' performances and various attractions for children.

 

14. jún 2020
Dnes tovariš, zajtra majster
Prezentácia tradičnej výroby.
June 14
Today an Apprentice, Tomorrow a Master
Presentation of traditional crafts.

 

27. jún 2020
Na sv. Jána
Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.
June 27
St. John's Day
Presentation of customs connected with the summer solstice.

 

12. júl 2020
Oravská nedeľa
Prezentácia tradičnej kultúry, folklóru, zvykov a ľudovej umeleckej výroby z regiónu Orava.
July 12
Orava Sunday
Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Orava region.

 

26. júl 2020
Turčianska harmonika
18. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.
July 26
Turiec Harmonica
The 18th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.

 

9. august 2020
Ľanová nedeľa
Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.
August 9
Flax Sunday
Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.

 

23. august 2020
Dožinky

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy
tradičných jedál z obilnín.
August 23
Harvest Festival
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

 

ZRUŠENÉ, prepáčte!      
Človek a príroda   13. september 2020

,,Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.
CANCELED, sorry!    
The Man and Nature

Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

 

27. september 2020
Michalský jarmok

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovoumeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.
September 27
St. Michael's Fair

Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

 

ZRUŠENÉ, prepáčte!
11. október 2020
Keď sa zima opýta

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál.
CANCELED, sorry!
October 11
When the Winter Asks You

Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, preparation of potato foods.

 

13. december 2020
Vianoce na dedine
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.
December 13
Christmas in the Countryside
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

 

Zmena programu vyhradená.
Please note that the program is subject to change.

Ďalšie informácie
mail: msd@snm.sk
pokladňa: 043/ 24 58 116
kancelária: 043/ 24 58 111
www.skanzenmartin.sk

[program s kontaktami na organizátorov podujatí] (PDF, 1,4 MB)