Iné projekty

Historický cintorín šľachtického rodu Balašovcov v Modrom Kameni 

V roku 2010 sme v spolupráci s miestnym občianskym združením Hradčan pracovali na záchrane historického cintorína Balašovcov v Modrom Kameni. Na cintoríne sa nachádza hlavná krypta s náhrobkom, na ktorom je viditeľný erb tohto rodu. V krypte bol pravdepodobne pochovaný Alexander Balaša (1745-1832). Svedčí o tom najmä susedný náhrobok jeho dcéry, dvojročnej barónky Alojzie Balašovej, a tiež náhrobky rodiny Kišovcov z Romháňa (rodina Alexandrovej manželky Anny). Ďalej sa na cintoríne nachádza hrob prvého modrokamenského farára Fabiána Žigovéniho (zomr. 1799). Najstarším doloženým hrobom je hrob Benedikta Bene z Nándoru (1779). Pochádzal zo zemianskeho rodu a jeho predkovia boli správcami Balašovských majetkov v Novohrade. 

Historický cintorín 

Cintorín bol zarastený náletovou zeleňou, hrobové miesta zakryté nánosom zeminy, náhrobky zvetrávali a hlavná krypta mala prepadnutý strop. V rámci projektu sa podarilo strop zrekonštruovať, odhalili sme viaceré ďalšie hroby, náhrobky boli očistené a zakonzervované a celý areál cintorína aj s informačnou tabuľou bol sprístupnený verejnosti. 

Historický cintorín 

Euroregión Neogradiensis

Naše múzeum sa v roku 2010 zapojilo do projektu cezhraničnej spolupráce medzi hradmi historického regiónu Novohrad na slovenskej i maďarskej strane hranice. Projekt pod patronátom Hradného múzea vo Fiľakove spojil hrady Divín, Halič, Fiľakovo, Modrý Kameň, Šomoška a Hollókő. Boli vytvorené metodické materiály pre pedagógov, pracovné listy pre žiakov a putovná panelová výstava po školách a inštitúciách. Internetovú stránku projektu si môžete pozrieť na www.neograd.eu.

Euroregión Neogradiensis