Výskumná činnosť

Odborné príspevky a štúdie pracovníkov Oddelenia dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti publikované v roku 2009
BISCHOF, Lenka.: Dámske časopisy a magazíny o kultúre, umení a móde v zbierkach SNM – Múzea Betliar. In. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2009. 220 strán. ISBN 978-80-85734-66-9
LÖRINČÍKOVÁ, Silvia: Az Andrássyak betléri és krasznahorkai öröksége. In. Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 9. Budapest 2009, s. 137 – 146. ISBN 1588-8207

Odborná spolupráca s Bibliografickým oddelením Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v oblasti dejín knižnej kultúry (Mgr. Lenka Bischof, PhD.)
DOMENOVÁ, Marcela: Vergílius v historických knižniciach mesta Prešov. Prešov : ŠVK, 2009, 197 strán. ISBN 978-80-85734-82-1

Odborné prednášky pracovníkov Oddelenia dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti v roku 2009
BISCHOF, Lenka: Dámske časopisy a magazíny o kultúre, umení a móde v zbierkach SNM – Múzea Betliar. 16. máj 2009, kaštieľ Betliar (Ružový salón), hrad Krásna Hôrka (jedáleň).
BISCHOF, Lenka: Expozícia v Gotickom paláci na hrade Krásna Hôrka. 7. august 2009, Historická radnica v Levoči (Súhradnice ´09).
BISCHOF, Lenka: Súčasný stav historickej knižnice a jej možné perspektívy do budúcnosti. 10. september 2009, kaštieľ Betliar (historická knižnica).
LÖRINČÍKOVÁ, Silvia: Expozície SNM – Múzea Betliar a Zberateľstvo šľachtického rodu Andrássyovcov so zvláštnym zreteľom na zberateľstvo grófov Júliusa Andrássyho staršieho a mladšieho. 6. jún 2009, Kráľovský kaštieľ v Gödöllő (seminár k výstave Gróf Július Andrássy – plamenný génius).
LÖRINČÍKOVÁ, Silvia: Za vieru, kráľa a zákon. 1. december 2009, Radnica v Rožňave (prezentácia katalógu s názvom Rady, vyznamenania a dekorácie v zbierkach SNM – Múzea Betliar).
TAKÁCSOVÁ, Katarína: Inkunábuly v zbierkach SNM – Múzea Betliar. 10. september 2009, kaštieľ Betliar (historická knižnica).

Ďalšie vedeckovýskumné aktivity a projekty

Dlhodobá vedeckovýskumná činnosť zameraná na genealógiu rodu Andrássyovcov v spolupráci s pobočkou Štátneho archívu v Levoči. Výskum, ktorý realizuje Mgr. Silvia Lörinčíková, sa v roku 2009 sústreďoval predovšetkým na hospodárske záležitosti panstiev Krásna Hôrka, Monok, Štítnik a Drnava. 

SNM – Múzeum Betliar od roku 2008 spolupracuje s SNM – Spišským múzeom v Levoči na prioritnom výstavnom projekte „Levočská Biela pani – historické, kultúrne a umelecké súvislosti“. Okrem bádateľskej činnosti bol počas roku 2009 realizovaný terénny výskum v dvoch etapách: 1. výskum krypty rímskokatolíckeho kostola v Ožďanoch, možného miesta pochovania Julianny Géczyovej-Korponayovej; 2. výskum starých cintorínov v obciach Dolná, Horná Mičiná a Hronsek.

Výskumná činnosť/2010 

Dlhodobá vedeckovýskumná činnosť zameraná na genealógiu rodu Andrássyovcov v spolupráci s pobočkou Štátneho archívu v Levoči. Výskum, ktorý realizuje Mgr. Silvia Lörinčíková, bude v roku 2010 zameraný na hospodárske záležitosti s osobitným zreteľom na podnikateľské aktivity Andrássyovcov v oblasti baníctva.

SNM – Múzeum Betliar od roku 2008 spolupracuje s SNM – Spišským múzeom v Levoči na dvojročnom prioritnom výstavnom projekte „Levočská Biela pani – historické, kultúrne a umelecké súvislosti“. Projekt bude v roku 2010 ukončený odborným seminárom, vernisážou špecializovanej výstavy v Levoči (september 2010) a vydaním rovnomenného katalógu k výstave. 

V roku 2010 pripravili pracovníci Oddelenia dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti celoročný projekt s názvom Inkunábuly a postinkunábuly v zbierkach SNM – Múzea Betliar. Cieľom predkladaného projektu je komplexný výskum existujúcich inkunábul (prvotlačí z druhej polovice 15. storočia) a postinkunábul (raných tlačí z prvej polovice 16. storočia) v zbierkach SNM – Múzea Betliar spojený s ukončením odbornej evidencie zbierkových predmetov 1. a 2. stupňa, zistením aktuálneho stavu zbierkových predmetov, návrhom prípadných konzervátorských alebo reštaurátorských opatrení, vyhotovením kompletnej fotodokumentácie a následným spracovaním výsledkov do podoby katalógu s rovnomenným názvom. 

V rámci podujatia Jeseň v historickej knižnici plánuje SNM – Múzeum Betliar v septembri 2010 zorganizovať odborný seminár Dejiny knižnej kultúry – skúsenosti a perspektívy pre pracovníkov múzeí, knižníc a vedeckých pracovísk. Jednodňový odborný seminár bude venovaný skúsenostiam odborných a vedeckých pracovníkov so skúmaním, odborným spracovaním a starostlivosťou o historické tlače a rukopisy, ako aj možným perspektívam do budúcnosti. Odborné príspevky, ktoré na seminári odznejú, budú vydané vo forme recenzovaného odborného zborníka s rovnakým názvom.