TRA-KER úvod


Tradície z hliny - cesty za poznaním keramického dedičstva /
Tradition aus Ton - Wege zur Wahrnehmung des keramischen Erbes

Program cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007-2013 (september 2010 – október 2012)

tradície z hliny


Spoločný projekt SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre a Österreichisches Museum für Volkskunde vo Viedni, ktorého cieľom je oživenie záujmu verejnosti o jednu z najstarších remeselných tradícií, keramickú výrobu, úžitkovú či umeleckú, na oboch stranách slovensko-rakúskej hranice. Projekt okrem verejných prezentácií zahŕňa vedecký výskum danej oblasti na oboch stranách, výmenu odborných vedomostí a skúseností, obohatenie prípravy mladej generácie keramikárov a vytvorenie trvalého priestoru na budúcu prezentáciu jednotlivých i spoločných aktivít oboch partnerov.
 

Partneri  Partneri