Zbierkový fond múzea

Múzeum kladie dôraz na zbierkovú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť. Akceptujú sa aktivity na záchranu kultúrnych hodnôt rôzneho druhu vzťahujúcich sa na rusínsku kultúru pred postupnou devastáciou, zničením, odcudzením, postupným zabudnutím a pod. Dôraz sa kladie na získavanie zbierkových predmetov, najmä darovaním, a ich následné reštaurovanie a sprístupnenie verejnosti v multifunkčných, teda aj výstavných priestoroch múzea.