Michal Dubay - Očarený svetlom

od 17. 6. 2011 do 30. 9. 2011

Michal Dubay - Očarený svetlom

Michal Dubay – kultúrno-spoločenský dejateľ, pedagóg, redaktor, publicista, umelec – jeden zo zakladateľov súčasného výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Narodil sa 4. júna 1910 v obci Hačava (okr. Rožňava). Detstvo prežil v obciach Veľká Poľana (okr. Snina) a Vyšný Mirošov (okr. Svidník). Po ukončení základnej školy v obci Vyšný Mirošov pokračoval v štúdiu na Štátnom reálnom gymnáziu v Mukačeve (1920–28) a Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1929 – 34). Po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania pracoval ako pomocná vedecká sila v knižnici Karlovej univerzity Klementinum v Prahe, učiteľ na Gréckokatolíckom ruskom gymnáziu v Prešove, hlavný školský inšpektor v Referáte pre ukrajinské školy pri Povereníctve školstva, vedy a umení v Bratislave, vedúci Оddelenia školstva a kultúry Krajského národného výboru v Prešove, riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, vedúci Oddelenia ukrajinskej literatúry v Prešove Slovenského pedagogického vydavateľstva v Bratislave. V povojnovom období bol členom prípravných výborov a aktívne spolupracoval pri zakladaní Ukrajinskej národnej rady Prjašivščiny (1945), Ukrajinského národného divadla v Prešove (1945), Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich (1954), Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (1952), Pobočky Pedagogickej fakulty v Prešove Slovenskej univerzity v Košiciach (1952), Krajskej galérie v Prešove (1956), Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (1556). Ako pracovník Referátu pre ukrajinské školy v Bratislave napomáhal zriadeniu paralelných tried pre ukrajinských študentov stredných škôl. Popri vykonávaní základných pracovných povinností a aktívnej činnosti v prípravných výboroch, spoločenských organizáciách, odborných komisiách, vedeckých radách a orgánoch štátnej správy celý svoj život venoval sa aj umeniu. Napriek tomu, že na umenie využil iba časť svojho voľného času, zanechal nám cenné výtvarné dielo. Vo svojej umeleckej tvorbe najviac priestoru vyčlenil pre voľnú maľbu a žáner krajiny. Okrem maľby venoval sa taktiež kresbe, ilustrácii a na začiatku svojej umeleckej tvorby aj scénografii. Vystavovať začal v roku 1940, kedy spolu s Deziderom Millym a Evou Bissovou pripravili v Ruskom dome v Prešove spoločnú výstavu. Prvú samostatnú výstavu umelcovi pripravil Ústredný výbor Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich v spolupráci s Múzeom ukrajinskej kultúry vo Svidníku v roku 1969. Terajšia výstava je treťou samostatnou prezentáciou tvorby autora vo výstavných priestoroch nášho múzea. V celoživotnom umeleckom diele autora môžeme vyčleniť niekoľko tvorivých období, v ktorých postupne svojským spôsobom obohacuje kompozičné a formotvorné metódy kubizmu, realistickým štýlom zobrazuje vybrané námety alebo prostredníctvom geometrickej štylizácie, výraznej fauvistickej farebnosti а zdrsneného podkladu pod maľbu dosahuje originálnu štrukturálnu maliarsku traktáciu. Charakteristickým znakom maliarskej tvorby umelca je aj jeho nepretržitý záujem o luminizmus, t.j. prírodné alebo umelé svetlo a postupy jeho farebného vyjadrenia. Svoju bohatú a rôznorodú činnosť M. Dubaya zavŕšil 4. októbra 1993, kedy v Prešove zomrel.

L. Puškár

 

Михайло Дубай - культурно-громадський діяч, педагог, редактор, публіцист, художник – один з основоположників сучасного образотворчого мистецтва русинів-українців Словаччини. Народився він 4 червня 1910 р. в селі Гачава (окр. Рожнява). Дитинство провів в селах Велика Поляна (окр. Снина) та Вишній Мирошів (окр. Свидник). Після закінчення основної школи в селі Вишній Мирошів продовжив навчання в Мукачівській державній реальній гімназії (1920-28) та на Філософському факультеті Карлового університету в Празі (1929-34). Здобувши вищу освіту, працював допоміжним науковим працівником в бібліотеці Карлового університету Клементінум, учителем Пряшівської грекокатолицької руської гімназії, був центральним шкільним інспектором Реферату для українських шкіл при Відомстві шкільництва, науки та мистецтва в Братиславі, завідуючим Відділом шкільництва та культури пряшівського Крайового національного комітету, директором пряшівської Державної наукової бібліотеки, завідуючим Відділом української літератури в Пряшеві Словацького педагогічного видавництва в Братиславі. У післявоєнний період був членом підготовчих комісій та активно співпрацював при засновуванні Української Народної Ради Пряшівщини (1945), Українського національного театру в Пряшеві (1945), Державної наукової бібліотеки в Пряшеві (1952), філії Педагогічного факультету в Пряшеві Словацького університету в Кошицях (1952), Культурного союзу українських трудящих (1954), Крайової галереї в Пряшеві (1956) та Музею української культури у Свиднику (1956). Працюючи в Рефераті для українських шкіл в Братиславі, сприяв виникненню паралельних класів для українських студентів середніх шкіл. Поряд з виконуванням основних робочих обов’язків та активної діяльності в підготовчих комітетах, громадських організаціях, фахових комісіях, наукових радах та органах державного управління ціле своє життя займався також мистецтвом. Наперекір тому що мистецтву присвятив тільки частину свого дозвілля, залишив нам цінний художній доробок. У художній творчості найбільше уваги приділив камерному живопису та жанру пейзажу. Крім живопису, займався також рисунком, ілюстрацією, а на початку своєї художньої творчості й сценічним мистецтвом. Виставляти свої твори почав у 1940 р., коли разом з Дезидерієм Миллим та Євою Бісс у пряшiвському Руському домі влаштували спільну виставку. Першу самостійну виставку митця організував Центральний комітет Культурного союзу українських трудящих у співпраці з Музеєм української культури у Свиднику в 1969 р. Теперішня виставка є третьою самостійною презентацією творчості митця у виставочних просторах нашого музею. В ціложиттєвому художньому доробку М. Дубая можна простежити декілька творчих періодів, в яких він поступово своєрідним способом збагачує композиційні та формотворчі методи кубізму, реалістичним стилем змальовує підібрані сюжети або посередництвом геометричної стилізації, виразної фовістичної кольоровості та шерехатого ґрунту добивається оригінальної структурної живописної трактації. Характерною ознакою живописної творчості митця є і його безперервна зацікавленість люмінізмом, тобто природним або штучним світлом та прийомами його кольорового відображення. Багата та різноманітна діяльність М. Дубая завершилась 4 жовтня 1993 р., коли він в Пряшеві помер.

Л. Пушкар

Otváracie hodiny múzea 

SNM – MUK, Kultúrno-historická expozícia 
Utorok – piatok: od 8.30 do 16.00 h
Sobota – nedeľa: od10.00 do 16.00 h 

SNM – MUK – Galéria Dezidera Millyho, Umelecko-historická expozícia 
Utorok – piatok: od 8.30 do 16.00 h
Sobota – nedeľa: od 10.00 do 16.00 h 

SNM – MUK – Národopisná expozícia v prírode, skanzen 
Otvorené podľa sezóny

Všetky hodiny

Vstupné do múzea 

Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Kontakt

e-mail:  sekretariat-muk@snm.sk
telefón: +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 03,

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií