Poslanie a história múzea

Poslanie 

Národopisná expozícia v prírode podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach. Sústreďujú sa tu typické pamiatky ľudovej architektúry a bývania v oblasti severovýchodného Slovenska. 

V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je inštalovaný ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícií zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Objekty sú využité pre inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia. Technicko-priemyselné budovy reprezentuje vodný mlyn, veterný mlyn, vodná píla a iné menšie objekty. Pre reálnu demonštráciu činnosti sú umiestnené pozdĺž potoka. Z kultových stavieb sa v expozícii nachádza drevená cerkva (r. 1766) z Novej Polianky (Mergeška) s bohatou interiérovou výzdobou. V snahe predstaviť ľudovú kultúru Ukrajincov na Slovensku čo najkomplexnejšie, sú v expozícii zastúpené aj základné spôsoby získavania obživy - poľnohospodárstvo a pastierstvo. 

Od r. 1986 sa v národopisnej expozícii v prírode pod názvom Poklady ľudu konajú tradičné folklórno-etnografické Slávnosti s ukážkami tradičnej ľudovej svadby, veľkonočných zvykov, krstín, priadok, detských hier, jarmokov, ľudových zábav. Veľkej popularite sa tešia aj Dni remesiel a ľudových tradícií. 

V areáli je možnosť posedenia a občerstvenia v tradičnej furmanskej krčme a pri záhradnom múzejnom krbe. 

História 

Jednou z expozícií SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je aj Národopisná expozícia múzea v prírode. S jej výstavbou sa započalo v roku 1975 po predchádzajúcich rozsiahlych historicko-etnografických výskumoch v 226 lokalitách regiónu. Zámerom expozície je dokumentovať a zachovať stavebnú zručnosť predkov, vývoj pôdorysného členenia domu, vývoj topného zariadenia obytných miestností a použité stavebné techniky a materiály. 

Premiestnením objektov z rôznych častí regiónu sa vytvoril komplex obytno-hospodárskych a sezónnych obydlí doplnený o technické zariadenia (mlyny, píla, stupy), sakrálne stavby (cerkov, zvonica, kaplnka) a stavby všeobecného prospechu (furmanská krčma s vozárňou, kováčska dielňa, požiarna zbrojnica, škola). V snahe o zachovanie autentičnosti tradičných usadlostí sú zhluky obytných a hospodárskych stavieb doplnené oplotením a drobnými hospodárskymi stavbami charakteristickými pre jednotlivé časti regiónu. Takto vznikol komplex usadlostí vzájomne spojených komunikačnou sieťou vo forme komplexného sídla so všetkými jeho dominantami. 

Expozícia takto, okrem možnosti poučenia o tradičných formách hmotnej a duchovnej kultúry Ukrajincov, vytvára aj príležitosť pre oddych v atraktívnom prostredí tradičnej dediny.