Astronomická žatva 2017

od 6. 12. 2017, 12:40 do 15. 12. 2017, 23:55

Astronomická žatva 2017

piatok 15. decembra 2017 o 17:30 h.

tradičný prehľad úspechov astronómie a astrofyziky
astronomická prednáška pre širokú verejnosť, vstup voľný

"A S T R O N O M I C K Á   Ž A T V A"

na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, pavilón F1, posl. F1, Mlynská dolina 1

prednáša známy popularizátor - astronóm RNDr. Jiří G R Y G A R, CSc., Fyzikálny ústav AV ČR Praha

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt