30. výročie oficiálneho Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúceho sa odsunu slovenských Nemcov

30. výročie oficiálneho Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúceho sa odsunu slovenských Nemcov


Text a foto: SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Dňa 12. februára 1991 vydala Národná rada Slovenskej republiky oficiálne Vyhlásenie týkajúce sa odsunu slovenských Nemcov. Jeho vypracovaním bol poverený významný historik Dušan Kováč. Dnešným 30. výročím si tak pripomíname akt, ktorý zatvoril dvere za minulosťou a ukázal precedentnú cestu do budúcnosti. Dokument stručne popisuje a zároveň i hodnotí históriu a prínos karpatských Nemcov. Počas mnohých storočí mali nepochybniteľný význam pre všetky oblasti kultúrno-spoločensko-hospodárskeho života a pre rozvoj i obranu krajiny. 

 

Neľudské udalosti druhej svetovej vojny pochopiteľne vyhrotili protinemecké nálady, ktoré vyústili v myšlienke „kolektívnej viny" a odsunu Nemcov. Vyhlásenie SNR hodnotí udalosti nasledovne: 

„Odsun Nemcov z Československa, Poľska a Maďarska kodifikovali víťazné mocnosti v článku 13 Postupimskej dohody. Taktiež Košický vládny program česko-slovenskej vlády deklarovali odňatie štátneho občianstva Nemcom s výnimkou aktívnych antifašistov, čo potvrdil dekrét prezidenta republiky č. 33 z roku 1945. Tak sa vyše 32 tisíc slovenských Nemcov po násilnom sústredení v pracovných táboroch v Petržalke, Novákoch a Poprade stalo obeťou deportácií do oboch častí rozdeleného Nemecka. Je zvlášť poľutovaniahodné, že touto fázou odsunu boli postihnutí zväčša nevinní pracovití ľudia, práve tí, čo sa po skončení vojny dobrovoľne rozhodli vrátiť na Slovensko, lebo ho považovali za svoju vlasť. Títo naši nemeckí spoluobčania trpeli za tých, ktorí v mene nemeckej menšiny na Slovensku slúžili nacizmu."

Dôležitým historickým medzníkom je záver oficiálneho Vyhlásenia SNR, ktorý v sebe nesie silné posolstvo aj pre nasledujúce generácie:

„Prešlo takmer polstoročie, mnohé rany preboleli, zrodili sa nové generácie v nových podmienkach. My, predstavitelia slobodného demokratického Slovenska, chceme vstúpiť do spoločenstva národov s čistými účtami. Odsudzujeme princíp kolektívnej viny, nech by sa zdôvodňoval akýmikoľvek argumentmi. Uvedomujeme si, že evakuáciou a následným vyhnaním nemeckých spoluobčanov Slovensko stratilo etnickú skupinu, ktorá po stáročia tvorila súčasť spoločného civilizačného úsilia a významne sa podieľala na pestrosti kultúrneho koloritu našej krajiny. Dnes vám všetkým, pamätníkom dávnych rozbrojov, vyhnancom, aj ich potomkom, podávame zo Slovenska priateľskú ruku. Pokúsme sa zabudnúť na spory a krivdy. Spoločne pracujme na zveľaďovaní dávnej domoviny. Nech most porozumenia medzi našimi národmi navždy preklenie vysychajúcu rieku vojnovej nenávisti."

V roku 2011, pri príležitosti 20. výročia Vyhlásenia pripravilo SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov súbornú výstavu „ Die Karpatendeutschen" v Berline.