Kostra treťohornej ropuchy druhu Bufo priscus

Kostra treťohornej ropuchy druhu Bufo priscus


(MP3, 1,3 MB) 

Vypočujte si príspevok kurátorky 
Anna Ďurišová 
SNM – Prírodovedné múzeum

Takmer kompletná kostra dospelého jedinca vyhynutej ropuchy druhu Bufo priscus je vzácny holotypový exemplár, t.j. exemplár, podľa ktorého bol opísaný nový druh ropuchy pre vedu. Druhový názov priscus (lat.) znamená „starý", čím je vyjadrené, že ide o primitívny druh ropuchy. Dĺžkou tela, cca 8 cm, patrila k stredne veľkým druhom ropúch. Kostru ropuchy Bufo priscus našiel v 80. rokoch minulého storočia amatérsky paleontológ Štefan Meszároš. Pri prieskume v lome bývalej Štokeravskej vápenky na Devínskej Kobyle objavil vo vápencoch lomu puklinu, ktorú vzhľadom na bohatosť objavených fosílií morských i suchozemských stavovcov nazval„Bonanza".

Neskôr, v rokoch 1996 – 1998 sa na lokalite uskutočnil paleontologický výskum. Puklina bola vyplnená najmä morskými piesčitými sedimentami z obdobia mladších treťohôr, presnejšie vrchného bádenu (pred asi 14 mil. rokov), kedy more z juhu, z panónskej panvy, preniklo severnejšie a zaplavilo i svahy Devínsky Kobyly. V sedimentoch boli zistené početné fosílne kostrové zvyšky asi 37 druhov morských i suchozemských stavovcov. Zvyšky suchozemských živočíchov boli do pukliny splavené z okolitej pevniny.

Fosília je uložená v zbierkovom fonde SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave. 

 
Foto: Matej Kautman

Bufo priscus
Lokalita: Slovensko, Devínska Kobyla – lom bývalej Štokeravskej vápenky, puklina Bonanza
Geologický vek: mladšie treťohory, neogén, stredný miocén (vrchný báden) (pred 14,8 – 13,5 mil. rokov)