Paramentár

Paramentár


(M4A, 5,6 MB) 


Vypočujte si výklad kurátorky
Alena Piatrová
SNM – Historické múzeum

Foto: Matej Kautman 

V zbierke nábytku Historického múzea je tento predmet neprehliadnuteľný tak svojimi rozmermi, ako aj vyhotovením. Ide o paramentár, čo je typ chrámového mobiliára, druh úložného nábytku podobný komode alebo sekretára s dvierkami na zámky. Slúži na uskladnenie liturgických predmetov ako sú kalichy, patény, monštrancie a cibóriá ale aj liturgické knihy a liturgické odevy a textílie, tzv. paramenty, odkiaľ je odvodený aj jeho názov. Paramentár býva umiestnený v sakristii, postrannej chrámovej miestnosti, kde sa kňaz s asistenciou pripravuje na slávenie bohoslužby. 

Náš paramentár bol pôvodne umiestnený vo františkánskom kostole sv. Juraja v Trstenej. 

Dvojetážový tabernákulový typ paramentára s dvoma postrannými skrinkami predsatvuje domácu stolársku prácu z obdobia okolo roku 1700. Spodná časť zaujme svojou maliarskou výzdobou rustikálneho, ale veľmi kultivovaného výtvarného prejavu. Tabuľové maľby s motívom anjelov na dvierkach spodných skriniek i v nadstavci robia pomerne bežnú domácu stolársku prácu výtvarne pôsobivou. Tabuľové maľby sú použité sekundárne, prispôsobené boli konštrukcii zásuvkovej komodovej strednej časti, čo potvrdil aj reštaurátorský výskum. Tabuľové maľby pravdepodobne pochádzajú zo zaniknutého oltára rímskokatolíckeho kostola v Čimhovej (?, okolo 1695), obce neďaleko Trstenej a pravdepodobne sú dielom regionálneho autora.

Dvaja anjeli na krídlových dvierkach spodných skriniek držia v pravej ruke ohnivý meč a v ľavej štandardy, ktoré zároveň plnia aj funkciu bandelore, teda nápisovej pásky s biblickým textom v latinčine (miestami nečitateľný). Na nápisovej páske anjela na ľavých dvierkach je text z Evanjelia podľa Lukáša (11, 21): Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quae possidet [„Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí"]. Na nápisovej páske anjela na pravých dvierkach je časť textu zo starozákonnej Knihy Exodus (23, 20 – 23) a odkaz na zdroj: NEC CONTEMNEDEUM PUTES: QUIA NON DIMITTET CUM PECCAVERIS: EXOD: XXIII. [... a „neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia"]. Tento nápis je pravdepodobne len útržkom, resp. nadviazaním na súvislejší text, ktorý mu predchádzal na dnes nezachovaných dvierkach, prekrývajúcich zásuvkovú – komodovú strednú časť paramentára. Je teda evidentné, že paramentár bol v minulosti upravovaný: zrezaný je aj v spodnej časti, pravdepodobne kvôli umiestneniu do upraveného priestoru sakristie. 

 

Tabernákulová skrinka v hornej odstupňovanej časti paramentára má dvierka pomaľované anjelmi s horiacimi sviecami v ľavej ruke, zatiaľ čo v pravej držia reprezentantov liturgických predmetov – kadidlo a navikulu – ktoré sa zvyčajne uchovávajú vo vrchnej časti paramentára. Skrinka je vo vnútri maľovaná: na vnútornej strane dvierok a zadnej doske je maľba evokujúca nebeskú oblohu so zlatými hviezdami na modrom pozadí spolu s Kristovým monogramom IHS v lúčovitej svätožiare. Výmaľba zodpovedá miestu na uloženie monštrancie. Aj postranné skrinky sú z vnútornej strany maľované. Vnútorná výmaľba dosiek bola odkrytá v procese reštaurovania.

Anjeli zobrazení v podobe mladíkov s krídlami, ohnivými mečmi, sviečkami a ďalšími atribútmi sú podľa kresťanskej ikonografie Božími poslami, pripravenými chrániť všetko Božie stvorenstvo pred zlom a zvestovať posledný súd. Anjeli na paramentári majú aj symbolickú úlohu strážcov posvätných liturgických predmetov, ktoré sú v ňom uložené.

SNM – Historické múzeum získalo paramentár do svojich zbierok kúpou v roku 2008 v zlom stave, preto bol následne kompletne zreštaurovaný. Reštaurátorské práce realizovali Oblastné reštaurátorské ateliéry Pamiatkového úradu v Levoči, a tak môžeme dnes paramentár obdivovať v jeho kráse v priestoroch Historického múzea na Bratislavskom hrade.