Kariéra


Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pracovnej pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a prípadne aj písomným súhlasom so spracúvaním poskytnutých osobných údajov zasielať na adresu: Slovenské národné múzeum – personálne oddelenie, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava, respektíve adresu špecializovaného múzea v rámci SNM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach SNM s poznámkou „Žiadosť o prijatie do zamestnania". 

Uchádzač o konkrétnu zverejnenú voľnú pracovnú pozíciu v Slovenskom národnom múzeu, poskytuje osobné údaje pre účely realizácie výberového konania. Osobné údaje budú spracúvané výhradne Slovenským národným múzeum po dobu trvania výberového konania a jeho následného vyhodnotenia. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR"). Po skončení účely spracúvania budú osobné údaje vymazané. 

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o zamestnanie v Slovenskom národnom múzeu a žiada byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie na dobu 6 mesiacov, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa Zákona nariadenia EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR"), na základe (stiahnuť Word (DOCX, 11,5 kB)), stiahnuť PDF (PDF, 406,8 kB) ), zaslaného a vlastnoručne podpísaného súhlasu. 

Uchádzač o zamestnanie, alebo o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorý svoje osobné údaje zasiela elektronickou poštou prostredníctvom siete internet, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (stiahnuť Word (DOCX, 11,6 kB), stiahnuť PDF (PDF, 138,4 kB)) a priložiť, ako prílohu zasielaného emailu.