Časová os


Chronologické zoradenie stavebných aktivít na obnove NKP Zámok Bojnice od roku 1993, podľa začiatku jednotlivých aktivít:

Rok 1993:
08/1993 – 12/1998 NKP Zámok Bojnice inštalácia EZS, EPS a PTV, inštalácia
zabezpečovacích systémov v celom objekte

Rok 1994:
06/1994 - 12/2002 NKP Zámok Bojnice – rekonštrukcia el. inštalácie v časti str. hrad,
rekonštrukcia EI v najkritickejšej časti pamiatky
07/1994 – 08/1994 NKP Zámok Bojnice – klimatizácia gotika, príprava na navrátenie
Bojnického oltára
07/1994 – 08/1994 NKP Zámok Bojnice – gotika zabezpečenie, príprava na navrátenie
Bojnického oltára

Rok 1995:
05/1995 – 06/1995 NKP Zámok Bojnice – rekonštrukcia zámockého apartmánu, úprava
reprezentačných priestorov zámku

Rok 1996:
09/1996 – 07/1997 NKP Zámok Bojnice – sanácia parkánového múru, sanácia časti
parkánu, ktorá neprešla romantickou prestavbou na prelome 19 – 20 teho
storočia
10/1996 – 12/1996 NKP Zámok Bojnice konzervovanie najstarších fragmentov
stredovekého opevnenia, konzervovanie odkrytých nálezov pôvodného
gotického hradu v časti stredný hrad

Rok 1997:
09/1997 – 12/2002 NKP Zámok Bojnice – oprava vitráží
10/1997 – 12/1997 NKP Zámok Bojnice – zhotovenie okien gotika, príprava na navrátenie
Bojnického oltára
09/1997 – 12/1999 NKP Zámok Bojnice – oprava a doplnenie historických kovaní
okien a dverí

Rok 1998:
11/1998 – 12/1998 NKP Zámok Bojnice – prístupová komunikácia k zámku projekt

Rok 1999:
10/1999 – 12/2001 NKP Zámok Bojnice – prístupová komunikácia k zámku realizácia,
realizácia prístupovej komunikácie k zámku v smere od mesta, ktorá bola
v havarijnom stave
10/1999 – 12/1999 NKP Zámok Bojnice –reštaurovanie madony a niky predbránia
06/1999 – 12/1999 NKP Zámok Bojnice – oprava oporného múra jazierka v parku,
sanácia havarijného stavu

Rok 2000:
01/2000 – 04/2000 NKP Zámok Bojnice reinštalácia doskovej tabule orientálny salón

Rok 2001:
09/2001 – 12/2001 NKP Zámok Bojnice oprava terasy ZK, oprava porúch terasy – strechy
západného krídla
10/2001 - 02/2002 NKP Zámok Bojnice reštaurovanie portálu východného krídla

Rok 2002:
11/2002 – 12/2002 NKP Zámok Bojnice oprava sociálnych zariadení I. dvor
11/2002 – 12/2002 NKP Zámok Bojnice III. nádvorie, oprava a sanácia dlažby, doplnenie
odvodňovacieho rigola
08/2002 – 09/2002 NKP Zámok Bojnice drevená terasa Huňadyho krídla, konzervácia
doplnenie, stabilizácia drevenej balustrády
07/2002 – 08/2002 NKP Zámok Bojnice, oprava malej terasy nad Huňadyho sálou,
komplexná stavebná obnova terasy - strechy
08/2002 – 12/2002 NKP Zámok Bojnice alkovňa stredného hradu, komplexná stavebná
obnova drevenej podlahy, konzervácia drevených obkladov
10/2002 – 12/2010 NKP Zámok Bojnice Rentmajstrovské krídlo, komplexná stavebná
obnova krídla
09/2002 - 12/2011 NKP Zámok Bojnice dlhodobá údržba a úprava zámockého parku,
postupná komplexná stavebná obnova komunikačného systému parku,
malej architektúry, osvetlenia, trávnikov, zdravotné výruby stromov
Rok 2003:
11/2003 – 12/2003 NKP Zámok Bojnice oprava výstavnej siene ZK, oprava podláh,
10/2003 – 12/2003 NKP Zámok Bojnice oprava terasy pri štvorhrannej veži, komplexná
stavebná obnova terasy - strechy
08/2003 – 11/2003 NKP Zámok Bojnice oprava jazdeckého schodiska, oprava – čiastočná
výmena poškodených kamenných stupňov
10/2003 – 12/2003 NKP Zámok Bojnice oprava dreveného schodiska do citadely
01/2003 – 02/2003 NKP Zámok Bojnice oprava a doplnenie elektroinštalácie v ZK
10/2003 - 12/2004 NKP Zámok Bojnice výmena drevených parkiet v obrazárni,
komplexná oprava a doplnenie pôvodných drevených parkiet

Rok 2004:
09/2004 – 06/2005 NKP Zámok Bojnice obnova severnej fasády grófskeho bytu, oprava
odpadávajúcej fasády
03/2004 – 04/2004 NKP Zámok Bojnice oprava drevenej podlahy za Rytierskou sálou

Rok 2006:
10/2006 – 10/2007 NKP Zámok Bojnice podbránie vstupnej veže oprava
odpadávajúcej fasády
10/2006 – 12/2006 NKP Zámok Bojnice oprava strechy štvorhrannej veže

Rok 2007:
10/2007 – 12/2008 NKP Zámok Bojnice fasády III. Dvor oprava odpadávajúcej fasády

Rok 2008:
09/2008 – 12/2008 NKP Zámok Bojnice komplexný reštaurátorský výskum kaplnky,
realizácia výskumov v krídle kaplnky, ako podklad pre spracovanie
projektovej dokumentácie komplexnej stavebnej obnovy krídla

Rok 2009:
08/2009 – 12/2010 NKP Zámok Bojnice južná fasáda Huňadyho sály, oprava
odpadávajúcej fasády
01/2009 – 05/2010 NKP Zámok Bojnice päťhranná veža realizačný projekt

Rok 2010:
10/2010 – 12/2011 NKP Zámok Bojnice fasáda prechod z I. na II. nádvorie, oprava
odpadávajúcej fasády

Rok 2011:
05/2011 – 12/2012 NKP Zámok Bojnice západná fasáda Zimnej záhrady, oprava
odpadávajúcej fasády
05/2011 – 12/2012 NKP Zámok Bojnice prístupová komunikácia k zámku II. etapa
realizácia prístupovej komunikácie k zámku v smere ZOO – kúpalisko
Čajka, ktorá bola v havarijnom stave
Rok 2012:
05/2012 – 12/2012 NKP Zámok Bojnice – porucha Vstupná veža, odstránenie následkov
zatečenia z roztrhnutého vodovodného potrubia
11/2012 – 12/2012 NKP Zámok Bojnice – sanácia narušených fasád str. hrad, provizórna
oprava časti odpadávajúcich fasád – priame ohrozenie bezpečnosti
návštevníkov a zamestnancov
11/2012 – 12/2012 NKP Zámok Bojnice modernizácia Huňadyho sály – projekt,
realizačný projekt vrátane zamerania a statického posúdenia stropu
a krovu HS, návrh zavesenia lustra, osvetlenia HS, elektrifikácia lustra
Rok 2013:
12/2013 – 06/2014 NKP Zámok Bojnice – zabezpečenie fasád, múzeum, provizórna
oprava časti odpadávajúcich fasád – priame ohrozenie bezpečnosti
návštevníkov a zamestnancov
11/2013 – 12/2013 NKP Zámok Bojnice – oprava bleskozvodov stredný hrad
11/2013 – 12/2014 NKP Zámok Bojnice – modernizácia Huňadyho sály, rekonštrukcia
osvetlenia vrátane zavesenia a elektrifikácia barokového lustra,
konzervácia dreveného zaveseného stropu
07/2013 – 10/2013 NKP Zámok Bojnice – komplexná rekonštr. EPS, EZS, KS, projekt
11/2013 – 12/2013 NKP Zámok Bojnice zatienenie okien Kaplnka

Rok 2014:
07/2014 – 12/2014 NKP Zámok Bojnice oprava EPS, rekonštrukcia EPS, ktorá bola po
technickej životnosti
10/2014 – 12/2014 NKP Zámok Bojnice Zámocká reštaurácia, prípravné práce,
odstránenie sekundárnych konštrukcií, vyčistenie objektu, realizácia
architektonicko historického výskumu, ako podkladu pre projekt
komplexnej obnovy
12/2014 – 05/2015 NKP Zámok Bojnice vykonávací projekt terasa stredný hrad,
francúzsky park
11/2014 – 12/2014 NKP Zámok Bojnice obnova nástenných malieb Poľovnícky salón
11/2014 – 12/2014 NKP Zámok Bojnice výmena strešných okien ZD

Rok 2015:
06/2015 – 12/2015 NKP Zámok Bojnice kaplnka realizačný projekt I. etapa, odvlhčenie,
stabilizácia
10/2015 – 12/2015 NKP Zámok Bojnice rekonštr. kanalizácie zo zámockého jazierka,
rekonštrukcia a prepojenie kanalizácie zámocké jazierko a zámocká
priekopa
10/2015 – 12/2015 NKP Zámok Bojnice oprava vstupného mosta, výmena drevených častí
vstupného mosta do objektu

Rok 2016:
10/2016 – 12/2016 NKP Zámok Bojnice nástenné maľby I. II. poschodie stredný hrad
07/2016 – 12/2016 NKP Zámok Bojnice obnova terasy Západného krídla projekt,
realizačný projekt pre komplexnú stavebnú obnovu terasy ZK
04/2016 – 08/2016 Mestské opevnenie Bojnice protierózne opatrenia, provizórne
zabezpečenie rozpadávajúcich sa častí mestského opevnenia Bojnice
04/2016 – 05/2016 Mestské opevnenie Bojnice realizačný projekt, západná časť,
realizačný projekt pre komplexnú stavebnú obnovu časti opevnenia

Rok 2017:
04/2017 – 04/2018 NKP Zámok Bojnice prekrytie terasy stredného hradu, komplexná
stavebná obnova terasy, vrátane prekrytia odkrytej gotickej časti stredného
hradu Akcia neukončená - ZoD vypovedaná zo strany SNM, pre
nedodržanie termínu realizácie diela
12/2017 – 02/2018 NKP Zámok Bojnice modernizácia výstavného priestoru ZK,
realizačný projekt
08/2017 – 10/2017 Mestské opevnenie Bojnice – dočasné opatrenia, II. časť provizórneho
zabezpečenia rozpadávajúcich sa častí mestského opevnenia Bojnice

Rok 2018:
04/2018 – 04/2019 NKP Zámok Bojnice obnova francúzskeho parku, komplexná stavebná
obnova parku, vrátane nového osvetlenia
04/2018 – 07/2018 NKP Zámok Bojnice realizačný projekt revitalizácie zámockého
parku

Rok 2019:
10/2019 – 12/2019 NKP Zámok Bojnice Bojnice Oprava budovy bývalej zámockej
reštaurácie, realizačný projekt.
11/2019 - NKP Zámok Bojnice ukončenie prekrytia terasy stredného hradu,
pokračovanie v komplexnej stavebnej obnove terasy s novým
zhotoviteľom
12/2019 - NKP Zámok Bojnice modernizácia Západného krídla, komplexná
stavebná obnova terasy ZK a obnova a modernizácia výstavného
priestoru ZK

Rok 2020:
02/2020 – NKP Zámok Bojnice výmena vstupných dverí do apartmánu, výmena
vstupných presklených dverí, zabezpečenie vhodných klimatických
podmienok výstavného priestoru