Závery z konferencie

Rozvoj komplexu konzervačnej vedy, technológií a priemyslu je jedným z nástrojov riešenia problému rozporu medzi potrebami ochrany a zdrojmi kultúrneho štátu. V pamäťových a fondových inštitúciách (PFI) na Slovensku nie sú dostatočne kvantifikované potreby ochrany, odborného ošetrenia a rozvoja na zákonitý rast objemu dedičstva a chýba tiež kvalitný starostlivý manažment trvalých zmien nevyhnutný pre odovzdanie dedičstva budúcim generáciám. Chýbajú konzervátorské a reštaurátorské kapacity, kvalitné laboratória, technologické vybavenie, odborný personál a vzdelávanie týchto, ako aj nových odborníkov. Nie je dostatočne zabezpečená ani interdisciplinarita pri riešení a zabezpečovaní trvalej, kvalitnej a bezpečnej ochrany objektov kultúrneho dedičstva. Neustále rastúce potreby odborného ošetrenia, ochrany a rozvoja PFI vyžadujú systémové zmeny.

Systém riadenia ochrany kultúrneho dedičstva je komplexný, a preto na jeho projektovanie, efektívnu realizáciu a trvalé zlepšovanie možno s výhodou využiť metodiky systémového inžinierstva. Podmienkou kvalitného manažmentu trvalých zmien rastúcich objemov dedičstva je zavádzanie a rozvoj systémov manažmentu kvality a bezpečnosti dedičstva a jeho zachovania pre budúce generácie.

K systémovým zmenám je potrebné zaradiť využitie masových technológií pri ošetrení a ochrane objektov kultúrneho dedičstva, vybudovanie diagnostických a konzervátorských pracovísk, zvýšenie počtu kvalifikovaných zamestnancov na odborné ošetrenie a ochranu, ich  nová kvalifikačná štruktúra spojená s doplnením nových profesií, napr. pre oblasť používania masových technológií, pre oblasť diagnostiky poškodenia, ale aj v oblasti uloženia objektov kultúrneho dedičstva. Výchova a vzdelávanie odborníkov, musí zahŕňať nielen poznatky danej profesie, ale mala by viesť aj k pochopeniu PFI, ako špecifickej inštitúcie, ktorá časti kultúrneho dedičstva zhromažďuje a ochraňuje pre budúce generácie a následne ich prezentuje. Rozvoj ochrany z hľadiska potrieb Slovenska si vyžaduje tiež systematický a profesionálny prístup k odbornému výskumu.

Multidisciplinárny charakter konzervačných zásahov na objektoch kultúrneho dedičstva si vyžaduje teamovú spoluprácu špecialistov z rôznych vedných odborov. Kritickým faktorom úspešného fungovania teamov sú informačné a komunikačné bariéry medzi jednotlivými odbornosťami. Je preto potrebné zabezpečiť zvyšovanie kvality interdisciplinárnej spolupráce a komunikácie medzi profesiami, odborníkmi a inštitúciami, ktoré doposiaľ v oblasti konzervačnej vedy a ochrany dedičstva nespolupracovali, vznik nových interdisciplinárnych riešení, rast kvality, produktivity a efektívnosti ochrany dedičstva, ako aj potrebný rast konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti nových metód, procesov, zariadení a technológií.

Odporúča sa napríklad vytvoriť zdieľanú databázu prístrojov, zariadení a odborníkov (DB CSTI) súvisiacich s ochranou, odborným ošetrením, výskumom a vzdelávaním v oblasti  trvalej, kvalitnej a bezpečnej ochrany objektov kultúrneho dedičstva. Vytvorením multidisciplinárneho úložiska dát (z výskumov aj inovácií) by vznikol prameň informácií aj inšpirácie, spolu s ktorým by sa zabezpečil aj komunikačný priestor pre konanie interdisciplinárnych konferencií s odborníkmi.